ബ്രഹ്മചര്യം എന്നത് ഭാരതീയ മതങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഒരു ആശയമാണ്. ബ്രാഹ്മണനെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നർത്ഥം വെക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലളിതമായ രൂപമായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും (ചിത്ത) സന്യാസ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. ഒരു സന്യാസിയുടെ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിന് ബ്രഹ്മചര്യം ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ജൈനമതം അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ത്യജിക്കുകയും ത്യാഗത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും മതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഗ, ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം എന്നിവയിൽ പൊതുവെ ബ്രഹ്മചര്യം ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതരീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബ്രഹ്മചര്യം&oldid=3809795" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്