ബൈബിൾ സംബന്ധിയായ മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക

കൺകോർഡൻസ്
പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയത് വർഷം പ്രസാധകർ
ബൈബിൾ വിജ്ഞാനകോശം എ. അടപ്പൂർ -- --
ബൈബിളിലെ ബാലകഥകൾ -- -- വിദ്യാർത്ഥിമിത്രം
മലയാളം ബൈബിൾ -- -- ഓശാന