ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വസ്ത്രം

തൊടുത്തുവിട്ട വെടിയുണ്ടകൾ നിമിത്തം അപകടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ്‌ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വസ്ത്രങ്ങൾ .

The Improved Outer Tactical Vest (IOTV), here in Universal Camouflage Pattern, is issued to U.S. Army soldiers

ചരിത്രംതിരുത്തുക

പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യൻ കവചിത വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.റോമിലെയും യൂറോപ്പിലെയും മറ്റും പടയാളീകൾ ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു

അവലംബംതിരുത്തുക

ഹൗസ്റ്റഫ് വർക്സ്

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക