ബുദ്ധൻ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ബുദ്ധൻ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബുദ്ധൻ_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=710235" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്