പുതിയ സെക്യൂരിറ്റികൾക്കു വിപണിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദനം കണക്കാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില നിർണ്ണയിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബുക്ക്_ബിൽഡിംഗ്&oldid=2556515" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്