യുണൈറ്റഡ്‌ സ്റ്റേറ്റ്‌സ്‌ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്

(ബിൽ ഒഫ് റൈറ്റ്‌സ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിലെ പത്തു ഭേദഗതികളാണ് അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാം ഭരണഘടനാഭേദഗതിയിലൂടെ അഭിപായസ്വാതന്ത്ര്യം, ആരാധാനസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ അവകാശങ്ങൾ ,അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് കൈവന്നു. രണ്ടാം ഭേദഗതി എല്ലാ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കും തോക്കുകൾ കൈവശം വയ്ക്കാനും, കൊണ്ടുനടക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു.[1]പത്താം ഭേദഗതിയാണ് അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് വോട്ടവകാശം ഉറപ്പുനൽകിയത്. 1789ലാണ് ജയിംസ് മാഡിസൺ ഭരണഘടനാഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ചത്.

യുണൈറ്റഡ്‌ സ്റ്റേറ്റ്‌സ്‌ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്
United States Bill of Rights
CreatedSeptember 25, 1789
RatifiedDecember 15, 1791
LocationNational Archives
Author(s)James Madison
  1. Pollock, Earl (2008). The Supreme Court and American Democracy: Case Studies on Judicial Review and Public Policy. Greenwood. p. 423. ISBN 978-0-313-36525-6.