ബഹുഫലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ

സമ ചതുർഫലകം (Regular tetrahedron)

Platonic solid


Small stellated dodecahedron

Kepler-Poinsot solid


Icosidodecahedron

ആർക്കിമിഡിയൻ ഘനവസ്തു Archimedean solid


Great cubicuboctahedron

Uniform star-polyhedron


Rhombic triacontahedron

Catalan solid


A വലയ ബഹുഫലകം(toroidal polyhedron)

മുഖങ്ങൾ ബഹുഭുജമായതും വക്കുകൾ ഋജുവായതുമായ ത്രിമാന രൂപങ്ങളെയാണ് ജ്യാമിതിയിൽ ബഹുഫലകം (Polyhedron) എന്നുപറയുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബഹുഫലകം&oldid=3391699" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്