കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ വാസ്തവിൽ സംഖ്യകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫ്ലോട്ടിങ്ങ് പോയിന്റ്. സംഖ്യയെ നിശ്ചിത എണ്ണം പ്രാമുഖ്യസംഖ്യകൾ, ഒരു അടിസ്ഥാനസംഖ്യ, അതിന്റെ കൃതി ഇവയുപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഫ്ലോട്ടിങ്ങ് പോയിന്റ് സംഖ്യ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഒരുദാഹരണം
പ്രാമുഖ്യസംഖ്യ × അടിസ്ഥാനസംഖ്യകൃതി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫ്ലോട്ടിങ്ങ്_പോയിന്റ്&oldid=2772054" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്