ഫോൺ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ഫോൺ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  • ഫോൺ - റോമൻ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരുതരം ജീവി.
  • ടെലിഫോൺ - ദൂരഭാഷണി, സംഭാഷണം ഒരേ സമയത്ത് അയക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും വേണ്ടി രൂപകല്പന ചെയ്ത ഉപകരണം .
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫോൺ_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=710801" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്