ഫൈബ്രോഡിസ്‌പ്ലാസിയ ഓസിഫിക്കൻസ് പ്രോഗ്രെസ്സിവ

ശരീരത്തിലെ സയോജകകലകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ രോഗമാണ് ഫൈബ്രോഡിസ്‌പ്ലാസിയ ഓസിഫിക്കൻസ് പ്രോഗ്രെസ്സിവ അഥവാ ഫ് ഓ പി . ശരീരത്തിലെ കേടുപാട് തീർക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ വരുന്ന മ്യൂറ്റേഷൻ കാരണം സയോജകകലകളിൽ ദൃഡീകരണം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതു. സ്‌നായു (ദശനാര്) , കെട്ട്‌നാര്‌ , പേശികൾ എന്നിവയെ ആണ് ഇതു ബാധിക്കുന്നതു.[1]

ഫൈബ്രോഡിസ്‌പ്ലാസിയ ഓസിഫിക്കൻസ് പ്രോഗ്രെസ്സിവ
സ്പെഷ്യാലിറ്റിറുമറ്റോളജി Edit this on Wikidata
  1. Fibrodysplasia ossificans progressiva. Frederick S. Kaplan, MD, Martine Le Merrer, MD, PhD, Professor of Genetics, David L. Glaser, MD, Robert J. Pignolo, MD, PhD, Robert Goldsby, MD, Joseph A. Kitterman, MD, Jay Groppe, PhD, and Eileen M. Shore, PhD

തുടർ വായനക്ക്

തിരുത്തുക
  • Cohen, MM; Howell, RE (October 1999). "Etiology of fibrous dysplasia and McCune-Albright syndrome". International journal of oral and maxillofacial surgery. 28 (5): 366–71. doi:10.1016/s0901-5027(99)80085-x. PMID 10535539.