പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയുണ്ട്, ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപെട്ട പക്ഷി,വർണ്ണക്കൂട്ട തൂവൽ പുളകം കനകം പോലെ വാൽഭാഗവുമുള്ള ഈ പക്ഷി ഏതാനും ശതകങ്ങൾ ജീവിക്കും...

A phoenix depicted in a book of legendary creatures by FJ Bertuch (1747–1822)

പ്രായമാകുന്നതോടെ സ്വന്തമായി കൂട് നിർമ്മിച്ച് അതിനു തീപിടിപ്പിക്കും. കൂടും പക്ഷിയും ചാരമായിതീർന്നാൽ ചാരം ഒരു പുതിയ പക്ഷിയുടെ മുട്ടയായിമാറുകയും യൌവ്വനത്തോടെ പക്ഷി പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് വിശ്വാസം...

ഹെർഡർ ഇതിനെ "ഫീനിക്സ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഫീനിക്സ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ വാക്കിന്റെ ഇരട്ട അർത്ഥത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈന്തപ്പനയുടെ പക്ഷിക്ക് രൂപം മാറ്റുകയുള്ളൂ. "മണൽ" (חול chôl) എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വാക്ക് റബ്ബികൾക്ക് പൊതുവായി മനസ്സിലാകുംഫീനിക്സ് - പുരാതന കാലത്ത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന അതിമനോഹരമായ പക്ഷി. ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് "ബെരെഷിത്ത് റബ്ബ" അല്ലെങ്കിൽ കമന്ററി ഓൺ ജെനസിസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒസായ പറയുന്നു, "എല്ലാ മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീയെ അനുസരിച്ചു (വിലക്കപ്പെട്ട പഴം കഴിക്കുന്നതിൽ) ഒരു പക്ഷിയൊഴികെ חול ചാൽ എന്ന പേരിൽ മാത്രം. ജോലി"ഈ പക്ഷി ആയിരം വർഷം ജീവിക്കുന്നു, ആയിരം വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, അതിന്റെ കൂടിൽ നിന്ന് ഒരു തീ പുറപ്പെട്ടു കത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒരു മുട്ട അവശേഷിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അംഗങ്ങൾ വളരുന്നു, അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു: "

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫീനിക്ക്സ്_(പുരാണം)&oldid=3426189" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്