താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തിരുത്തൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായാണ് . വിക്കിപീഡിയയിലെ മൂന്ന് റിവേർട്ട് നിയമം ഒരു ലേഖനത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നിലധികം മുൻ പ്രാപനങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് തടയുന്നു. കൂടാതെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളിൽ ധാരാളം മുൻപ്രാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ അവർ സാങ്കേതികമായി മൂന്ന് റിവേർട്ട് നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ തടയാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. താങ്കൾ ഈ പ്രവർത്തി തുടരുകയാണെങ്കിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. ദയവായി തിരുത്തലുകൾ ആവർത്തിച്ച് മുൻപ്രാപനം ചെയ്യാതിരിക്കുക. സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അഭിപ്രായസമന്വയത്തിലെത്താവുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ തർക്കപരിഹാരസംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage:

{{subst:Uw-3rr}} ~~~~
{{subst:Uw-3rr|Article}} ~~~~ references a specific article
{{subst:Uw-3rr|Article|Additional text}} ~~~~ adds text onto the end of the message instead of "Thank you"
  • This template conforms to guidelines organized by the user warnings project. Please discuss the general visual appearance of these templates (for example, the image in the top-left corner) on the user warning talk page.
  • Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.
  • Please remember to substitute the template using {{subst:Uw-3rr}} rather than {{uw-3rr}}.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template.
  • Optionally, add |subst=subst: to the end of the template to reduce the code in the final output:
{{subst:Uw-3rr|Article|Additional text|subst=subst:}}
Single-issue user warning or notice templates
Notices Warnings
{{uw-2redirect}}  · {{uw-aiv}}  · {{uw-articlesig}}  · {{uw-autobiography}}  · {{uw-badcat}}  · {{uw-bite}}  · {{uw-coi}}  · {{uw-c&pmove}}  · {{uw-dab}}  · {{uw-date}}  · {{uw-deadlink}}  · {{uw-draftfirst}}  · {{uw-editsummary}}  · {{uw-english}}  · {{uw-hangon}}  · {{uw-italicize}}  · {{uw-lang}}  · {{uw-linking}}  · {{uw-minor}}  · {{uw-nonfree}}  · {{uw-notaiv}}  · {{uw-notenglish}}  · {{uw-notvote}}  · {{uw-preview}}  · {{uw-promotionalarticle}}  · {{uw-revertvandalism}}  · {{uw-sandbox}}  · {{uw-selfrevert}}  · {{uw-socialnetwork}}  · {{uw-subst}}  · {{uw-talkinarticle}}  · {{uw-tilde}}  · {{uw-uaa}}  · {{uw-warn}} {{uw-3rr}}  · {{uw-affiliate}}  · {{uw-bizlist}}  · {{uw-bv}}  · {{uw-copyright}}  · {{uw-copyright-link}}  · {{uw-hoax}}  · {{uw-legal}}  · {{uw-longterm}}  · {{uw-pinfo}}  · {{uw-multipleIPs}}  · {{uw-upv}}  · {{uw-username}}  · {{uw-coi-username}}  · {{uw-userpage}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Uw-3rr&oldid=1818505" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്