—ഈ ഒപ്പ് ഇടാത്ത കുറിപ്പ് ചേർത്തത്: ഒരു ഐ.പി. വിലാസം (സംവാദം)


Unsigned
Templates:
Unsigned, Unsigned2, Undated, UnsignedIP, UnsignedIP2

Documentationതിരുത്തുക

Used to sign anonymous unsigned comments, as no User page should exist for anonymous ips. This template is similar to {{unsignedIP}}, but with the arguments reversed for easier copying from the edit history.

Usageതിരുത്തുക

All parametersതിരുത്തുക

{{unsignedIP2|date|user name}}

date
datestamp from edit history (remember to label it UTC)
user name
name or IP of user who left comment

The datestamp from the edit history appears in your local time that is set in your preferences.
In order for the time to be UTC, adjust it using the difference you designated between the server time and local time.

Examplesതിരുത്തുക

With user parameter

Typing: {{subst:unsignedIP2|03:39, 22 January 2008 (UTC)|255.255.255.255}} will yield:

—Preceding unsigned comment added by 255.255.255.255 (talk) 03:39, 22 January 2008 (UTC)

Without user parameter

Typing: {{subst:unsignedIP2|03:39, 22 January 2008 (UTC)}} will yield:

—Preceding unsigned comment added by an unspecified IP address (talk) 03:39, 22 January 2008 (UTC)

Userspace link templates

User information templates provide informational links for a user; they are similar to signatures, but often provide additional information, and may be used by other users. List:

Demo user used is User:Example


See Alsoതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:UnsignedIP2&oldid=1117535" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്