ഫലകം:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/India (Sashastra Seema Bal)

ഫലകം:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
സശാസ്ത്ര സീമ ബല് (SSB)
ചിഹ്നമില്ല
സുബേദാർ മേജർ
-
ഇൻസ്‌പെക്ടർ
-
സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ
-
അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ
-
ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ
-
കോൺസ്റ്റബിൾ
-