ഇന്ത്യ ദേശീയ പാത {{{NH}}}
{{{Map}}}
നീളം{{{length_km}}} km
ദിശ{{{direction}}}
തുടക്കം{{{start}}}
പ്രധാന ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനം{{{destinations}}}
അവസാനം{{{end}}}
പ്രധാന ജംക്ഷൻ{{{interchanges}}}
സംസ്ഥാനം{{{States}}}
Asian Highway Network{{{Asian Highway Network}}}
വികസന നിമാനം{{{Development Cost}}}
വരികൾ{{{Number of lanes}}}
ഇന്റർചേഞ്ചുകൾ{{{Interchanges}}}
ടോൾ പ്ലാസകൾ{{{Toll plazas}}}
Layby{{{Layby}}}
Rest and Service Area{{{Rest and Service Area}}}
Overhead Bridge Restaurant{{{Overhead Bridge Restaurant}}}
Vista Point{{{Vista Point}}}
Highway tunnels{{{Highway tunnels}}}
Type of roads{{{Type of roads}}}
Toll systems{{{Toll systems}}}
NH - List - NHAI - NHDP
[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Indian_Highways_Box&oldid=2841375" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്