ഉപയോഗംതിരുത്തുക

{{For|കാരണം|സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ താൾ|സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ താൾ}}

ഉദാ:{{For|താളുകൾ കാണാനായി|കേരളം|ഇന്ത്യ}}

പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ:

ഒരു താൾ മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവുള്ളുവെങ്കിൽ താളിനായുള്ള ഒരു ചരം മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകാവുന്നതാണ്.

ഉദാ:{{For|താൾ കാണാനായി|കേരളം}}

പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ:

ചരങ്ങളിൽ താളുകൾ ഒന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന താളിന്റെ പേരിലാരംഭിക്കുന്ന വിവക്ഷാതാളിലോട്ട് സ്വയം ഒരു കണ്ണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.

ഉദാ:{{For|മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ}}

പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:For/വിവരണം&oldid=871469" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്