ഈ പ്രമാണം പെട്ടെന്ന് മായ്ക്കപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രമാണം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മായ്ക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Deletable_image-caption&oldid=2253574" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്