[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template produces a collapsible list. It is possible to set CSS styles for the "frame" (the <div>...</div> tags surrounding the list), for the list title, and for the list items. The template supports an unlimited number of list items.

This template is typically used in infoboxes and navboxes; it should not normally be used in regular article content, per MOS:DONTHIDE.

{{Collapsible list
 | expand = 
 | framestyle = 
 | titlestyle = 
 | title = 
 | liststyle = 
 | hlist = 
 | bullets = 
 | <!-- 1 = -->  <!--(First item in list; the "1 =" is usually not required)-->
 | <!-- 2 = -->  <!--(Second item in list; ditto)-->
 | <!-- 3 = -->  <!--(Third item in list; etc.)-->
 | <!-- etc -->
}}
expand Any text in this parameter (including "no") sets the list's default state to expanded rather than collapsed. Omit the parameter or leave it blank to set the default state to collapsed.
framestyle Custom CSS styling applied the template overall (title and list).
titlestyle Custom CSS styling applied to the title.
title The list's title (always on view beside the list's [show/hide] link).
liststyle Custom CSS styling applied to the list (specifically, to the <ul>...</ul> tags delimiting the list).
hlist Include as |hlist=on, |hlist=true, etc to produce a horizontal rather than vertical list.
bullets Include as |bullets=on, |bullets=true, etc to place a bullet point before each list item.
Unnamed parameters
(first, second, third...)
The list items (in the order in which they will appear). If none are supplied, the template outputs nothing.
{{Collapsible list
 | title = [[European Free Trade Association]] members
 | [[Iceland]]
 | [[Liechtenstein]]
 | [[Norway]]
 | [[Switzerland]]
}}

Example of a list without borders because it is within an infobox

തിരുത്തുക

In these examples, the fields leader_name2 and leader_name3 have been changed to use collapsible list.

സിറ്റി ഓഫ് ഹാമിൽട്ടൺ
Location in the province of Ontario, Canada
Location in the province of Ontario, Canada
Motto(s): 
Together Aspire – Together Achieve
Location in the province of Ontario, Canada
Location in the province of Ontario, Canada
Countryകാനഡ
Provinceഒണ്ടാറിയോ
Incorporated1846 ജൂൺ 9
ഭരണസമ്പ്രദായം
 • മേയർFred Eisenberger
 • City CouncilHamilton, Ontario, City Council
 • MPs
എം.പി മാരുടെ പട്ടിക
 • MPPs
എം.പി.പി മാരുടെ പട്ടിക
{{Infobox settlement
|official_name   = സിറ്റി ഓഫ് ഹാമിൽട്ടൺ
 ...truncated...
|leader_title   = [[മേയർ]]
|leader_name    = [[Fred Eisenberger]]
|leader_title1   = [[City Council]]
|leader_name1   = [[Hamilton City Council]]
|leader_title2   = [[Member of Parliament (Canada)|MPs]]
|leader_name2   =
 {{Collapsible list
 |framestyle=border:none; padding:0; <!--Hides borders and improves row spacing-->
 |title=List of MPs
 |1=[[Dean Allison]] |2=[[Chris Charlton]] |3=[[David Christopherson]] |4=[[Wayne Marston]] |5=[[David Sweet]]
 }}
|leader_title3   = [[Member of Provincial Parliament (Ontario)|MPPs]]
|leader_name3   =
 {{Collapsible list
 |framestyle=border:none; padding:0; <!--as above-->
 |title=List of MPPs
 |1=[[Marie Bountrogianni]] |2=[[Andrea Horwath]] |3=[[Judy Marsales]] |4=[[Ted McMeekin]] |5=[[Jennifer Mossop]]
 }}
|established_title = [[Municipal corporation|Incorporated]]
|established_date = June 9, 1846
 (...etc...)
}}
This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Collapsible list in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Collapsible list

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
ആദ്യ പട്ടിക ഇനം1

ഒറ്റ പട്ടിക ഇനം

സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ഉള്ളടക്കംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
രണ്ടാം പട്ടിക ഇനം2

ഒറ്റ പട്ടിക ഇനം

ഉള്ളടക്കംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
മൂന്നാം പട്ടിക ഇനം3

ഒറ്റ പട്ടിക ഇനം

ഉള്ളടക്കംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
നാലാം പട്ടിക ഇനം4

ഒറ്റ പട്ടിക ഇനം

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
55

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
66

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
77

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
88

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
99

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
1010

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
തലക്കെട്ട്title

The list's title (Always in view beside the list's [show/hide] link).

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Horizontal listHorizontal list

Use value 'on' or 'true' to produce a horizontal rather than vertical list

ഉദാഹരണം
true
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
true
പദംഐച്ഛികം
ബുള്ളെറ്റുകൾbullets

Set as 'on' or 'true' to place a bullet point before each list item

ഉദാഹരണം
true
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
പദംഐച്ഛികം
Expand listexpand

Expand the list instead of collapsing it

ഉദാഹരണം
true
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
true
പദംഐച്ഛികം
Frame styleframestyle frame_style

Custom CSS styling applied the template overall (title and list).

ഉദാഹരണം
border: 1px;
പദംഐച്ഛികം
തലക്കെട്ട് രീതിtitlestyle title_style

CSS styling applied to the title

ഉദാഹരണം
color:brown;
പദംഐച്ഛികം
പട്ടിക സ്റ്റൈൽliststyle list_style

CSS styling applied solely to the list itself

ഉദാഹരണം
list-style-type: square;
പദംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Collapsible_list&oldid=1892006" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്