ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/വിവരണംThis is the {{documentation/core}} sub-template.

ഈ ഫലകം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. പകരം {{വിവരണം}} ഉപയോഗിക്കുക.