അക്കങ്ങൾ : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
മലയാള
അക്കങ്ങൾ
:
  -അ
-അ
-ആ
-ാ
-ഇ
-ി
-ഈ
-ീ
-ഉ
-ു
-ഊ
-ൂ
-ഋ
-ൃ
-എ
-െ
-ഏ
-േ
-ഐ
-ൈ
-ഒ
-ൊ
-ഓ
-ോ
-ഔ
-ൗ
-അം
-ം
-അഃ
-ഃ
അം അഃ
കാ കി കീ കു കൂ കൃ കെ കേ കൈ കൊ കോ കൗ കം കഃ
ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖൊ ഖോ ഖൗ ഖം ഖഃ
ഗാ ഗി ഗീ ഗു ഗൂ ഗൃ ഗെ ഗേ ഗൈ ഗൊ ഗോ ഗൗ ഗം ഗഃ
ഘാ ഘി ഘീ ഘു ഘൂ ഘൃ ഘെ ഘേ ഘൈ ഘൊ ഘോ ഘൗ ഘം ഘഃ
ങാ ങി ങീ ങു ങൂ ങൃ ങെ ങേ ങൈ ങൊ ങോ ങൗ ങം ങഃ
ചാ ചി ചീ ചു ചൂ ചൃ ചെ ചേ ചൈ ചൊ ചോ ചൗ ചം ചഃ
ഛാ ഛി ഛീ ഛു ഛൂ ഛൃ ഛെ ഛേ ഛൈ ഛൊ ഛോ ഛൗ ഛം ഛഃ
ജാ ജി ജീ ജു ജൂ ജൃ ജെ ജേ ജൈ ജൊ ജോ ജൗ ജം ജഃ
ഝാ ഝി ഝീ ഝു ഝൂ ഝൃ ഝെ ഝേ ഝൈ ഝൊ ഝോ ഝൗ ഝം ഝഃ
ഞാ ഞി ഞീ ഞു ഞൂ ഞൃ ഞെ ഞേ ഞൈ ഞൊ ഞോ ഞൗ ഞം ഞഃ
ടാ ടി ടീ ടു ടൂ ടൃ ടെ ടേ ടൈ ടൊ ടോ ടൗ ടം ടഃ
ഠാ ഠി ഠീ ഠു ഠൂ ഠൃ ഠെ ഠേ ഠൈ ഠൊ ഠോ ഠൗ ഠം ഠഃ
ഡാ ഡി ഡീ ഡു ഡൂ ഡൃ ഡെ ഡേ ഡൈ ഡൊ ഡോ ഡൗ ഡം ഡഃ
ഢാ ഢി ഢീ ഢു ഢൂ ഢൃ ഢെ ഢേ ഢൈ ഢൊ ഢോ ഢൗ ഢം ഢഃ
ണാ ണി ണീ ണു ണൂ ണൃ ണെ ണേ ണൈ ണൊ ണോ ണൗ ണം ണഃ
താ തി തീ തു തൂ തൃ തെ തേ തൈ തൊ തോ തൗ തം തഃ
ഥാ ഥി ഥീ ഥു ഥൂ ഥൃ ഥെ ഥേ ഥൈ ഥൊ ഥോ ഥൗ ഥം ഥഃ
ദാ ദി ദീ ദു ദൂ ദൃ ദെ ദേ ദൈ ദൊ ദോ ദൗ ദം ദഃ
ധാ ധി ധീ ധു ധൂ ധൃ ധെ ധേ ധൈ ധൊ ധോ ധൗ ധം ധഃ
നാ നി നീ നു നൂ നൃ നെ നേ നൈ നൊ നോ നൗ നം നഃ
പാ പി പീ പു പൂ പൃ പെ പേ പൈ പൊ പോ പൗ പം പഃ
ഫാ ഫി ഫീ ഫു ഫൂ ഫൃ ഫെ ഫേ ഫൈ ഫൊ ഫോ ഫൗ ഫം ഫഃ
ബാ ബി ബീ ബു ബൂ ബൃ ബെ ബേ ബൈ ബൊ ബോ ബൗ ബം ബഃ
ഭാ ഭി ഭീ ഭു ഭൂ ഭൃ ഭെ ഭേ ഭൈ ഭൊ ഭോ ഭൗ ഭം ഭഃ
മാ മി മീ മു മൂ മൃ മെ മേ മൈ മൊ മോ മൗ മം മഃ
യാ യി യീ യു യൂ യൃ യെ യേ യൈ യൊ യോ യൗ യം യഃ
രാ രി രീ രു രൂ രൃ രെ രേ രൈ രൊ രോ രൗ രം രഃ
ലാ ലി ലീ ലു ലൂ ലൃ ലെ ലേ ലൈ ലൊ ലോ ലൗ ലം ലഃ
വാ വി വീ വു വൂ വൃ വെ വേ വൈ വൊ വോ വൗ വം വഃ
ശാ ശി ശീ ശു ശൂ ശൃ ശെ ശേ ശൈ ശൊ ശോ ശൗ ശം ശഃ
ഷാ ഷി ഷീ ഷു ഷൂ ഷൃ ഷെ ഷേ ഷൈ ഷൊ ഷോ ഷൗ ഷം ഷഃ
സാ സി സീ സു സൂ സൃ സെ സേ സൈ സൊ സോ സൗ സം സഃ
ഹാ ഹി ഹീ ഹു ഹൂ ഹൃ ഹെ ഹേ ഹൈ ഹൊ ഹോ ഹൗ ഹം ഹഃ
ളാ ളി ളീ ളു ളൂ ളൃ ളെ ളേ ളൈ ളൊ ളോ ളൗ ളം ളഃ
ഴാ ഴി ഴീ ഴു ഴൂ ഴൃ ഴെ ഴേ ഴൈ ഴൊ ഴോ ഴൗ ഴം ഴഃ
റാ റി റീ റു റൂ റൃ റെ റേ റൈ റൊ റോ റൗ റം റഃ
ക്ഷ ക്ഷ ക്ഷാ ക്ഷി ക്ഷീ ക്ഷു ക്ഷൂ ക്ഷൃ ക്ഷെ ക്ഷേ ക്ഷൈ ക്ഷൊ ക്ഷോ ക്ഷൗ ക്ഷം ക്ഷഃ
ത്ര ത്ര ത്രാ ത്രി ത്രീ ത്രു ത്രൂ ത്രൃ ത്രെ ത്രേ ത്രൈ ത്രൊ ത്രോ ത്രൗ ത്രം ത്രഃ
ജ്ഞ ജ്ഞ ജ്ഞാ ജ്ഞി ജ്ഞീ ജ്ഞു ജ്ഞൂ ജ്ഞൃ ജ്ഞെ ജ്ഞേ ജ്ഞൈ ജ്ഞൊ ജ്ഞോ ജ്ഞൗ ജ്ഞം ജ്ഞഃ