ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലും, റോമൻ രാഷ്ട്ര്യകാരനായ സിസെറോയും ആണ് പ്രസംഗകലയുടെ പിതാക്കന്മാർ. പ്രസംഗം കാര്യങ്ങൾക്കു ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുവാനുള്ള മാര്ഗം ആയിരുന്നു. മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലയുടെ ഉദ്ദേശം.

പ്രമുഖ വ്യാവസായിക നേതാവായ വാറൻ ബഫറ് പ്രസംഗകലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം ആണ്: ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും, ഇല്ലെങ്കിലും...സ്വായത്തം ആകും വരെ ഈ കല മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക...എപ്പോൾ പേടി മറികടന്നു ഈ കലയിൽ ഇഴചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മുതൽ അന്തമായ സാധ്യതകുളുടെ വാതിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ തുറക്കുക ആണ്.

ഗ്രീക്ക്, റോമൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് അഞ്ചു തലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു രേഖപെടുത്തിരിക്കുന്നു: രൂപീകരണം, ക്രമീകരണം, ശൈലി, ഓര്മ ശക്തി, നിറവേറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ (വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം, ഉച്ചാരണം, ആംഗ്യങ്ങൾ, ... മുതലായവ.)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രസംഗം&oldid=3927046" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്