പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രബലത (Strength) അഥവാ പദാ൪ത്ഥങ്ങളുടെ ബലതന്ത്രം (mechanics) എന്നത് ആയാസത്തിനും (Stress)ആതാനത്തിനും(Strain) വിധേയമാകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രബലത&oldid=3391874" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്