സന്ദേശസഞ്ചയം

ഇത് മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിൽ ലഭ്യമായ വ്യവസ്ഥാസന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ആണ്‌. പ്രാമാണികമായ വിധത്തിൽ മീഡിയവിക്കിയുടെ പ്രാദേശീകരണം താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി മീഡിയവിക്കി പ്രാദേശീകരണം, translatewiki.net എന്നീ താളുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
സന്ദേശസഞ്ചയം
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
പേര്‌ സ്വതേയുള്ള ഉള്ളടക്കം
നിലവിലുള്ള ഉള്ളടക്കം
1movedto2 (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) 3D
3d-badge-text (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) 3D
3d-desc (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ത്രിമാന ഫയൽ തരങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നു
3d-nopatent (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല
3d-patent (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പേറ്റൻ്റ് അനുമതികൾ:
3d-patents (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) -
3d-thumb-placeholder (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ലഘുചിത്രം എടുക്കുന്നു...
about (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) വിവരണം
aboutpage (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) Project:വിവരണം
aboutsite (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) {{SITENAME}} സം‌രംഭത്തെക്കുറിച്ച്
abusefilter (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ കൈകാര്യം
abusefilter-accountreserved (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ അംഗത്വനാമം ദുരുപയോഗ അരിപ്പയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
abusefilter-action-block (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) തടയുക
abusefilter-action-blockautopromote (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) സ്വയം സ്ഥാനക്കയറ്റം തടയുക
abusefilter-action-degroup (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുക
abusefilter-action-disallow (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ
abusefilter-action-rangeblock (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പരിധിയടച്ച്-തടയൽ
abusefilter-action-tag (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) റ്റാഗ്
abusefilter-action-throttle (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ത്വരണി
abusefilter-action-warn (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക
abusefilter-autopromote-blocked (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാലത് അനുവദിക്കാനാകില്ല, കൂടുതലായി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമെന്ന നിലയിൽ, മതിപ്പുനേടിയ അംഗത്വങ്ങൾക്ക് സമ്പ്രദായികമായി ലഭിച്ചു പോരുന്ന ചില അവകാശങ്ങൾ താങ്കളുടെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും താത്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1
{{edit filter warning |action = deauto |text = ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാലത് അനുവദിക്കാനാകില്ല, കൂടുതലായി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമെന്ന നിലയിൽ, മതിപ്പുനേടിയ അംഗത്വങ്ങൾക്ക് സമ്പ്രദായികമായി ലഭിച്ചു പോരുന്ന ചില അവകാശങ്ങൾ താങ്കളുടെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും താത്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1 }}
abusefilter-block-anon (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) സംവാദത്താൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
abusefilter-block-user (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ തടയുക
abusefilter-blockautopromotereason (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതു ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും താങ്കളെ തടയുന്നതാണ്. കൂടുതലായി, {{SITENAME}} സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി താങ്കളുടെ അംഗത്വവും ബന്ധപ്പെട്ട ഐ.പി. വിലാസങ്ങളും തിരുത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നതാണ്. ഇത് പിഴവുമൂലമുണ്ടായതെങ്കിൽ ദയവായി ഒരു കാര്യനിർവാഹകനെ ബന്ധപ്പെടുക. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി ഒത്തുപോകുന്ന ദുരുപയോഗനിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം കാണുക: $1
abusefilter-blocker (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ
abusefilter-blockreason (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് സ്വതേ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒത്തുപോവുന്ന നിയമത്തിന്റെ വിവരണം: $1
abusefilter-changeslist-examine (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പരിശോധിക്കുക
abusefilter-degrouped (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തത്ഫലമായത് അനുവദിക്കാനാകില്ല, ഇക്കാരണം കൊണ്ട് താങ്കളുടെ അംഗത്വം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാവുകയും, എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെന്തെങ്കിലും പിഴവുമൂലമുണ്ടായതാണെന്നു താങ്കൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണവുമായി ദയവായി ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെ സമീപിക്കുക, താങ്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1
{{edit filter warning |action = degroup |text = ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തത്ഫലമായത് അനുവദിക്കാനാകില്ല, ഇക്കാരണം കൊണ്ട് താങ്കളുടെ അംഗത്വം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാവുകയും, എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെന്തെങ്കിലും പിഴവുമൂലമുണ്ടായതാണെന്നു താങ്കൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണവുമായി ദയവായി ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെ സമീപിക്കുക, താങ്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1 }}
abusefilter-degroupreason (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ അവകാശങ്ങൾ സ്വതേ അരിഞ്ഞുമാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നയ വിവരണം: $1
abusefilter-deleted (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു
abusefilter-desc (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) തിരുത്തലുകളിൽ സ്വയം പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു
abusefilter-diff-backhistory (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അരിപ്പയുടെ നാൾവഴിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോവുക
abusefilter-diff-info (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
abusefilter-diff-invalid (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ആവശ്യപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ല
abusefilter-diff-item (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഇനം
abusefilter-diff-next (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പുതിയ വ്യത്യാസം
abusefilter-diff-pattern (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അരിപ്പയിലെ ഉപാധികൾ
abusefilter-diff-prev (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പഴയ വ്യത്യാസം
abusefilter-diff-title (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
abusefilter-diff-version (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) $2 {{GENDER:$3|}} $1-നു സൃഷ്ടിച്ച പതിപ്പ്
abusefilter-disabled (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) നിർജ്ജീവമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
abusefilter-disallowed (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാലത് അനുവദിക്കാനാകില്ല. താങ്കളുടെ തിരുത്ത് സൃഷ്ടിപരമാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി കാര്യനിർവാഹകരിലൊരാളെ ബന്ധപ്പെടുക, താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നറിയിക്കുക. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1
{{edit filter warning |action = disallow |text = ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാലത് അനുവദിക്കാനാകില്ല. താങ്കളുടെ തിരുത്ത് സൃഷ്ടിപരമാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി കാര്യനിർവാഹകരിലൊരാളെ ബന്ധപ്പെടുക, താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നറിയിക്കുക. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1 }}
abusefilter-edit (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ തിരുത്തുന്നു
abusefilter-edit-action-block (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഉപയോക്താവിനെ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ഐ.പി. വിലാസത്തെ തിരുത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടയുക
abusefilter-edit-action-blockautopromote (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വയംസ്ഥിരീകൃത സ്ഥിതി പിൻവലിക്കുക
abusefilter-edit-action-blocktalk (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:സർവ്വസന്ദേശങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്