സുരക്ഷിതവോട്ടെടുപ്പ്

വോട്ടെടുപ്പുകളുടെ പട്ടികയാണ് താഴെ.

പേര് തുടങ്ങുന്ന തീയതി അവസാനിക്കുന്ന തീയതി  
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 00:00, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2022 00:00, 7 സെപ്റ്റംബർ 2022
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification 00:00, 7 മാർച്ച് 2022 00:00, 21 മാർച്ച് 2022
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 00:00, 12 ഒക്ടോബർ 2021 00:00, 25 ഒക്ടോബർ 2021
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 00:00, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 1 സെപ്റ്റംബർ 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 00:00, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 2 00:00, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021
DWalden Test Election Foobar 00:00, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2021
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list 00:00, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2021
DWalden STV Election Test 456 00:00, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021
DWalden STV Election Test 123 00:00, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List 00:00, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis 00:00, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021
II Poll for favorite fruit candidate 00:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021
DWalden Test STV Election 1 00:00, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2021
JS - Testing with encryption 00:00, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2021
II_choose your sports All wikis 00:00, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2021
TESTING T287859 - DO NOT VOTE 00:00, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2021
STV 2 00:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021
Testing T287780 3 00:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021 00:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 ജൂൺ 2013 23:59, 22 ജൂൺ 2013
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2011 23:59, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 മേയ് 2011 23:59, 12 ജൂൺ 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 ജൂലൈ 2009 23:59, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 ഏപ്രിൽ 2009 12:00, 3 മേയ് 2009
Test vote 12:00, 8 ഏപ്രിൽ 2009 12:00, 10 ഏപ്രിൽ 2009
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:സുരക്ഷിതവോട്ടെടുപ്പ്" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്