വർഗ്ഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:09, 7 ജൂലൈ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 124-ൽ ജനിച്ചവർ
 2. 1240s-ൽ സ്ഥാപിതമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
 3. 1502-ൽ അസ്തമിച്ച സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
 4. 170-ൽ മരിച്ചവർ
 5. 185-കളിൽ ജനിച്ചവർ
 6. 1873 ലെ നോവലുകൾ
 7. 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാർ
 8. 1902-ൽ അസ്തമിച്ച സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
 9. 1988-ൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായത്
 10. 200-ൽ ജനിച്ചവർ
 11. 2004 ഒളിമ്പിക്സ് വേദി
 12. 2015 -ലെ മലബാർ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 13. 2016-ലെ റിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 14. 2017-ലെ നെൽസൺ മണ്ടേല ദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ
 15. 2017-ലെ നെൽസൺ മണ്ടേല ദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 16. 2017-ലെ പുസ്തകദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ
 17. 2017-ലെ ലോക പരിസ്ഥിതിദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ
 18. 2017-ലെ ലോക പരിസ്ഥിതിദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 19. 2017-ലെ ലോക പൈതൃക തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ
 20. 2017-ലെ ലോക പൈതൃക തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 21. 2017-ലെ വിദ്യാഭ്യാസ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 22. 2017-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ
 23. 2017 -ലെ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 24. 2017 ജൂലൈ മുതലുള്ള ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങൾ
 25. 2018 -ലെ എന്റെ ഗ്രാമം തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ
 26. 2018 -ലെ എന്റെ ഗ്രാമം തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 27. 2018 -ലെ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 28. 2018 തിരുത്തൽ യജ്ഞ ഫലകങ്ങൾ
 29. 2018ലെ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 30. 2019-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
 31. 2019 -ലെ എന്റെ ഗ്രാമം തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ
 32. 2019 -ലെ എന്റെ ഗ്രാമം തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 33. 2019 -ലെ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
 34. 2019 തിരുത്തൽ യജ്ഞ ഫലകങ്ങൾ
 35. 2020 ജനുവരി മുതലുള്ള ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങൾ
 36. 2020 ലെ കലാപങ്ങൾ
 37. 2020ൽ മരിച്ചവർ
 38. 2022 elections
 39. 2023 elections
 40. 2024 elections
 41. 250-ൽ സ്ഥാപിതമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
 42. 276-ൽ മരിച്ചവർ
 43. 282-ൽ ജനിച്ചവർ
 44. 305-ൽ മരിച്ചവർ
 45. 358-ൽ സ്ഥാപിതമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
 46. 367-ൽ മരിച്ചവർ
 47. 595-ൽ ജനിച്ചവർ
 48. 600-ൽ അസ്തമിച്ച സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
 49. 630
 50. 650-ൽ ജനിച്ചവർ

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)