"മഹാജനപദങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

378 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: മഹാജനപദങ്ങള്‍ >>> മഹാജനപദങ്ങൾ: പുതിയ ചില്ലുകളാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Mahajanapadas}}
[[ചിത്രം:Ancient india.png|right|thumb|300px|മഹാജനപദങ്ങളുടെ ഭൂപടം]]
'''മഹാജനപദങ്ങള്‍മഹാജനപദങ്ങൾ''' ([[സംസ്കൃതം]]: महाजनपद') എന്ന പദത്തിന്റെ വാച്യാര്‍ത്ഥംവാച്യാർത്ഥം മഹത്തായ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നാണ്. (ജനപദം: രാഷ്ട്രം). [[അങ്ഗുത്തര നികായ]] പോലെയുള്ള പുരാതന [[ബുദ്ധമതം|ബുദ്ധമത]] ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ഗ്രന്ഥങ്ങൾ <ref>Anguttara Nikaya I. p 213; IV. pp 252, 256, 261.</ref> ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കുമുന്‍പ്വളർച്ചയ്ക്കുമുൻപ് [[ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം|ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ]] വടക്ക് / വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളില്‍ഭാഗങ്ങളിൽ വികസിച്ച് പുഷ്കലമായ പതിനാറ് മഹാ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും റിപ്പബ്ലിക്കുകളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ('ശോലശ മഹാജനപദങ്ങള്‍മഹാജനപദങ്ങൾ')
 
== പരിണാമം ==
പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയക്രമങ്ങള്‍രാഷ്ട്രീയക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് '''ജന‍''' എന്ന് അറിയപ്പെട്ട അര്‍ദ്ധഅർദ്ധ-പ്രാകൃതഗോത്ര സമൂഹങ്ങളില്‍സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആദ്യകാല [[വേദ സംസ്കാരം|വേദ]] പുസ്തകങ്ങള്‍പുസ്തകങ്ങൾ ആര്യന്മാരുടെ പല 'ജന'കളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇവര്‍ഇവർ അര്‍ദ്ധഅർദ്ധ-നൊമാഡിക്ക് ഗോത്ര സ്ഥിതിയില്‍സ്ഥിതിയിൽ ജീവിച്ചു, തമ്മിലും ആര്യന്മാരല്ലാത്ത മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളുമായും പശുക്കള്‍പശുക്കൾ, ആടുകള്‍ആടുകൾ, പുല്‍മേടുകള്‍പുൽമേടുകൾ എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു. ഈ ആദ്യകാല വേദ ജനങ്ങള്‍ജനങ്ങൾ പിന്നീട് കൂടിച്ചേര്‍ന്ന്കൂടിച്ചേർന്ന് [[Epic Age|ഇതിഹാസകാലഘട്ടത്തിലെ]] [[ജനപദം|ജനപദങ്ങളായി]].
 
ജനപദം എന്ന പദത്തിന്റെ വാച്യാര്‍ത്ഥംവാച്യാർത്ഥം ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ്. ജനപദം എന്ന വാക്ക് ജന എന്ന വാക്കില്‍നിന്നുംവാക്കിൽനിന്നും പരിണമിച്ചത് ആദ്യകാലത്ത് പ്രാകൃതഗോത്രവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍പ്രാകൃതഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം [[ഗൗതമ ബുദ്ധന്‍ബുദ്ധൻ|ഗൗതമ ബുദ്ധന്റെയും]] [[പാണിനി|പാണിനിയുടെയും]] കാലത്തിനു മുന്‍പേതന്നെമുൻപേതന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായുംപൂർണ്ണമായും നിലവില്‍നിലവിൽ വന്നു. ബുദ്ധനു മുന്‍പുള്ളമുൻപുള്ള ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ ഭാഗം അതിര്‍ത്തികള്‍അതിർത്തികൾ കൊണ്ട് വേര്‍തിരിച്ചവേർതിരിച്ച പല ജനപദങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്നു. പാണിനിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ഗ്രന്ഥത്തിൽ "ജനപദം" ഒരു രാജ്യത്തെയും "ജനപദിന്‍ജനപദിൻ" എന്നത് അവിടത്തെ പൗരനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ താമസമാക്കിയ ഗോത്രങ്ങളെ, അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ "ജന"ങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയായിരുന്നു ഈ ജനപദങ്ങള്‍ക്ക്ജനപദങ്ങൾക്ക് പേരുകള്‍പേരുകൾ വന്നത്. ക്രി.മു. 600-ഓടെ ഇവയില്‍ഇവയിൽ പല ജനപദങ്ങളും സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളായി പരിണമിച്ചു, ഇവ പിന്നീട് രാജാധികാരത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങളായി. ഇവയെ ആണ് ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മഹാജനപദങ്ങള്‍മഹാജനപദങ്ങൾ (മഹത്തായ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍രാഷ്ട്രങ്ങൾ) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
{{HistoryOfSouthAsia}}
 
ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും "സന്ദര്‍ഭവശാല്‍സന്ദർഭവശാൽ" മാത്രമേ ബുദ്ധന്റെ കാലത്തിനു മുന്‍പ്മുൻപ് നിലനിന്ന പതിനാറ് മഹത്തായ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ("ശോലസ മഹാജനപദങ്ങള്‍മഹാജനപദങ്ങൾ") പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ. മഗധയുടേതൊഴിച്ച് അവ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥമായ [[അങുത്തര നികായ]] പല സ്ഥലങ്ങളിലും പതിനാറ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പേര് പ്രതിപാദിക്കുന്നു:
<!--പകരം പട്ടിക ചേര്‍ക്കുന്നുചേർക്കുന്നു
#[[കാശി സാമ്രാജ്യം|കാശി]]
#[[കോസലം]]
|
|}
<nowiki>*</nowiki>പട്ടിക പൂര്‍ണ്ണമല്ലപൂർണ്ണമല്ല.
== വികാസവും ജീവിതരീതിയും ==
മിക്ക മഹാജനപദങ്ങളും ഒരു തലസ്ഥാനനഗരത്തിനു ചുറ്റുമായാണ്‌ രൂപം കൊണ്ടത്. ഇത്തരം തലസ്ഥാനങ്ങളില്‍തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലതും കോട്ട കെട്ടി ഭദ്രമാക്കിയിരുന്നു. മരം, കല്ല്, ഇഷ്ടിക തുടങ്ങിയവയാണ്‌ കോട്ടകള്‍കോട്ടകൾ കെട്ടുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മഹാജനപദങ്ങള്‍മഹാജനപദങ്ങൾ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കുകയും, ജനങ്ങളില്‍ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുകയും ചെയ്തു. മരത്തിനു പകരം ഇരുമ്പു കൊണ്ടുള്ള കലപ്പകള്‍കലപ്പകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിലം ഉഴുന്ന കൃഷിരീതിയും ഇക്കാലത്ത് വികസിച്ചു<ref name=ncert6-6>{{cite book |last= |first= |authorlink= |coauthors= |title=Social Science - Class VI - Our Pasts-I |year=2007 |publisher=NCERT |location=New Delhi|isbn=8174504931|chapter=CHAPTER 6 - KINGDOMS, KINGS AND AN EARLY REPUBLIC|pages=56-60|url=http://www.ncert.nic.in/textbooks/testing/Index.htm}}</ref>‌.
 
== അവലംബം ==
<references />
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഇരുമ്പുയുഗം]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഇന്തോ-ആര്യന്‍ആര്യൻ ജനത]]
[[വർഗ്ഗം:മഹാജനപദങ്ങൾ]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:മഹാജനപദങ്ങള്‍]]
 
[[bn:মহাজনপদ]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/665020" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്