"പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

654 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: പേര്‍ഷ്യന്‍ സാമ്രാജ്യം >>> പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം: പുതിയ ചില്ലുകളാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Persian Empire}}
{{History of Greater Iran}}
[[അസ്സീറിയ|അസ്സീറിയയെ]] തകര്‍ത്തുകൊണ്ടു്തകർത്തുകൊണ്ടു് നിലവില്‍നിലവിൽ വന്ന [[ആര്യസാമ്രാജ്യം|ആര്യസാമ്രാജ്യമാണ്]] '''പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം''' അഥവാ '''പാരസിക സാമ്രാജ്യം'''<ref>പാരസിക രാജ്യമെന്നാണു് മലയാളത്തില്‍മലയാളത്തിൽ പേര്‍ഷ്യപേർഷ്യ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്</ref>. അസ്സീറിയൻ - കൽദായ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തകര്‍ച്ചതകർച്ച മുതൽ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യ ഉദയം വരെയുള്ള കാലം (ക്രി.മു 550- ക്രി.വ. 641) പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കാലമായിരുന്നു.
 
ക്രി മു രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തില്‍സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ മദ്ധ്യേഷ്യയില്‍‍നിന്നു്മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ‍നിന്നു് [[മെസപ്പൊട്ടേമിയ|മെസപ്പെട്ടോമിയയിലേയ്ക്കു്]] കുടിയേറിയ ആര്യന്‍മാരുടെആര്യൻമാരുടെ പിന്‍മുറക്കാരാണു്പിൻമുറക്കാരാണു് പേര്‍ഷ്യക്കാര്‍പേർഷ്യക്കാർ.
 
==ഗോത്രങ്ങളുടെ നാമവും ദേശനാമവും==
പില്ക്കാലത്തു് ഇറാന്‍ഇറാൻ എന്നു് പേരുകൈവന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രവിവക്ഷയായിരുന്നു പേർഷ്യ. പേര്‍ഷ്യയാണു്പേർഷ്യയാണു് [[ഇറാന്‍ഇറാൻ]] ആയതു്. പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ ഭാഷയില്‍ഭാഷയിൽ ആര്യാണ എന്നാല്‍എന്നാൽ ഭൂമി.ക്രി മു1500-നോടടുത്തു് മദ്ധ്യേഷ്യയില്‍മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നു് മെസപ്പൊട്ടേമിയയ്ക്കു് കിഴക്കുള്ള ഇറാനിയന്‍ഇറാനിയൻ പീഠഭൂമിയിലേക്കു് കടന്നുകയറിയ ആര്യഗോത്രങ്ങളുടെ പേരിനെ ആധാരമാക്കിയാണു് അവിടത്തെ സ്ഥലങ്ങള്‍ക്കു്സ്ഥലങ്ങൾക്കു് പേരുണ്ടായതു്. മേദ്യരുടെ പ്രദേശങ്ങള്‍പ്രദേശങ്ങൾ മേദ്യയും പ്രദേശങ്ങള്‍പ്രദേശങ്ങൾ പേര്‍ഷ്യരുടെപേർഷ്യരുടെ പ്രദേശങ്ങള്‍പ്രദേശങ്ങൾ പേര്‍ഷ്യയുമായിപേർഷ്യയുമായി അറിയപ്പെട്ടു.
 
ക്രി മു ഒമ്പതാം ശതകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണു് ആര്യഗോത്രങ്ങള്‍ആര്യഗോത്രങ്ങൾ രണ്ടു വലിയ വിഭാഗങ്ങളായി ഉയര്‍‍ന്നുവന്നതു്ഉയർ‍ന്നുവന്നതു്. ആദ്യം വന്നതും ശക്തിപ്രാപിച്ചതും മേദ്യ ആയിരുന്നു. താമസിയാതെതന്നെ പേര്‍ഷ്യയുംപേർഷ്യയും ഉയര്‍‍ന്നുവന്നുഉയർ‍ന്നുവന്നു .
 
==മേദ്യ==
ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മേദ്യര്‍മേദ്യർ ഇറാനിയന്‍ഇറാനിയൻ പീഠഭൂമിയുടെ വടക്കു് ശക്തമായ രാഷ്ട്രമായിത്തീര്‍‍ന്നിരുന്നുരാഷ്ട്രമായിത്തീർ‍ന്നിരുന്നു. അസ്സുറിയയെ തകര്‍‍ക്കാന്‍‍തകർ‍ക്കാൻ‍ അവര്‍അവർ കല്‍‍ദായരെകൽ‍ദായരെ (നവീന ബാബിലോണ്‍ബാബിലോൺ ) സഹായിച്ചു. മേദ്യരാണു് നിനുവയെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളുടെ നഗരമാക്കിയതു്.
 
== പേര്‍ഷ്യപേർഷ്യ (555-331 ) ==
 
{{main|അഖമെനീദ് പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം}}
[[File:Persian Empire, 490 BC.gif|right|thumb|300px|ക്രിസ്തുവര്‍‍ഷത്തിനുമുമ്പു്ക്രിസ്തുവർ‍ഷത്തിനുമുമ്പു് 490-ആമാണ്ടിലെ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം]]
[[File:Carte empire achéménide.png|right|thumb|300px|പാരസിക സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ പരമാവധി വിസ്തൃതിയിൽ]]
 
ഹഖ്മനീഷിന്റെ (ക്രി മു 700-ക്രി മു 675)കാലത്തു് പേര്‍ഷ്യയുടെപേർഷ്യയുടെ ചരിത്രമാരംഭിച്ചു. ഹഖ്മനീഷിന്റെ പേരില്‍നിന്നു്പേരിൽനിന്നു് പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിനു് [[ഹഖാമനിഷിയാന്‍ഹഖാമനിഷിയാൻ പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം|ഹഖാമനിഷ്യ വംശസാമ്രാജ്യം]] എന്ന പേരുമുണ്ടായി. തെസ്പീസ് (ക്രി മു 675- ക്രി മു 640), സൈറസ് ൧ (ക്രി മു 640-ക്രി മു 600) എന്നിവരുടെ വാഴ്ചയിലൂടെ വളര്‍ന്നവളർന്ന പേര്‍ഷ്യപേർഷ്യ സൈറസ് ൨ ([[മഹാനായ സൈറസ്]] ) ക്രി മു 559-ക്രി മു 529-ന്റെ കാലത്തു് മേദ്യയും പേര്‍ഷ്യയെയുംപേർഷ്യയെയും ഒന്നുചേര്‍ന്നഒന്നുചേർന്ന സാമ്രാജ്യമായി.
 
555 ലാണു്‍ മേദ്യര്‍‍മേദ്യർ‍ കീഴടങ്ങി പേര്‍ഷ്യയില്‍പേർഷ്യയിൽ ‍ലയിച്ചതു്. ക്രി മു 539-ല്‍‍ൽ‍ കല്‍‍ദായരെകൽ‍ദായരെ (നവീന ബാബിലോണ്‍ബാബിലോൺ ) കീഴടക്കിക്കൊണ്ടു് ബാബിലോണിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായിതുടർച്ചയായി പേര്‍ഷ്യാസാമ്രാജ്യംപേർഷ്യാസാമ്രാജ്യം മാറി.
200 വര്‍ഷംവർഷംപേര്‍ഷ്യാസാമ്രാജ്യംപേർഷ്യാസാമ്രാജ്യം ലോകശക്തിയായി പ്രതാപത്തോടെ നിലനിന്നു.
 
ഇരുന്നൂറാണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ഇരുന്നൂറാണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രി മു 331-ല്‍ ഹക്കാമനീഷ്യവംശത്തിലെ അവസാനരാജാവ് മാസിഡോണിയക്കാരന്‍മാസിഡോണിയക്കാരൻ അലെക്സാണ്ഡറോടു് തോറ്റോടി. പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ രാജാവായി അലെക്സാണ്ഡര്‍അലെക്സാണ്ഡർ ബാബിലോണില്‍ബാബിലോണിൽ വച്ചു് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
==യവനായ - പാർത്തിയ ഭരണം==
ക്രി മു 331 മുതൽ ക്രി വ 227 വരെയുള്ള കാലത്തു് പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ആദ്യം യവനായ വംശരാജാക്കന്‍മാരുടെവംശരാജാക്കൻമാരുടെ ഭരണത്തിലും (331മുതൽ ക്രി.വ 63 വരെ ) പിന്നീടു് ക്രി.പി 227വരെ (വടക്കൻ പേര്‍‍ഷ്യയിൽപേർ‍ഷ്യയിൽ ക്രി മു 247 മുതല്‍മുതൽ ക്രി.പി 227 വരെ) അര്‍‍സസീഡ്അർ‍സസീഡ് (പാർത്തിയർ) വംശരാജാക്കന്‍മാരുടെയുംവംശരാജാക്കൻമാരുടെയും ഭരണത്തിലുമായിരുന്നു.
 
ഇവര്‍ഇവർ പേർഷ്യക്കാരായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമെന്ന വിവക്ഷ നിലനിന്നു. പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ ഭാഷയും മതവും വികസിയ്ക്കുന്നതിനു് തടസ്സങ്ങളുമില്ലായിരുന്നു.
 
=== അര്‍‍സസീഡ്അർ‍സസീഡ് വംശം ===
{{main|പാർത്തിയൻ സാമ്രാജ്യം}}
 
ക്രി മു 247മുതല്‍247മുതൽ ക്രി.പി 227വരെ അര്‍‍സസീഡ്അർ‍സസീഡ് വംശരാജാക്കന്‍മാരുടെകാലമായിരുന്നുവംശരാജാക്കൻമാരുടെകാലമായിരുന്നു. അർസാസിഡ് വംശം (പാർത്തിയർ) മംഗോളിയന്‍മംഗോളിയൻ കലര്‍പ്പുള്ളകലർപ്പുള്ള സിത്തിയന്‍സിത്തിയൻ വര്‍ഗമായിരുന്നുവർഗമായിരുന്നു . പേർഷ്യക്കാരാകട്ടെ ആര്യന്‍മാരുംആര്യൻമാരും .
 
== സസ്സനീയ പേര്‍ഷ്യാപേർഷ്യാ സാമ്രാജ്യം (ക്രി.പി 208 - 641) ==
{{main|സസാനിയൻ സാമ്രാജ്യം}}
പുനരുദ്ധരിയ്ക്കപ്പെട്ട പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു സസാനിയൻ പേര്‍ഷ്യാപേർഷ്യാ സാമ്രാജ്യം. ക്രി.പി 208 മുതല്‍മുതൽ ക്രി.പി. 641 വരെ സസ്സനീയ വംശരാജാക്കന്‍മാര്‍വംശരാജാക്കൻമാർ പേര്‍ഷ്യാപേർഷ്യാ സാമ്രാജ്യം നിലനിറുത്തി.
 
സസ്സനീഡ് വംശത്തിലെ ഷപ്പൂര്‍ഷപ്പൂർ ൧ (ക്രി.പി.241-272) ഷപ്പൂര്‍ഷപ്പൂർ ൨ (309-379) വറാഹ്റന്‍വറാഹ്റൻ ൫ (420-439) ഖുസ്റാ ൧ (531-579) ഖുസ്റാ ൨ (590-628) എന്നീ രാജാക്കന്‍മാര്‍രാജാക്കൻമാർ അതിക്രൂരന്മാരായിരുന്നു{{അവലംബം}}.
 
ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദയത്തോടെ സസ്സനീയ പേര്‍ഷ്യാപേർഷ്യാ സാമ്രാജ്യം ചരിത്രാവശേഷമായി.
 
== ഇതും കാണുക ==
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/662412" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്