"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|105,727752
|
|-
|4
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|76,609672
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|10
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|40,375433
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|13
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|34,371400
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|21
|[[User:Razimantv|Razimantv]]
|26,424432
|ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|24,104106
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,675680
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|17,281310
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|40
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|14,931932
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|70
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|7,362367
|autopatrolled
|-
|81
|[[User:Saul0fTarsus|Saul0fTarsus]]
|6,594597
|autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|90
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|6,067070
|യന്ത്രം
|-
|93
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,746748
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|94
|[[User:Arjuncm3|Arjuncm3]]
|5,714725
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|122
|[[User:സുദീപ്.എസ്സ്|സുദീപ്.എസ്സ്]]
|3,425428
|
|-
|124
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|3,328344
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|227
|[[User:Abhilash raman|Abhilash raman]]
|1,158161
|autopatrolled
|-
|296
|[[User:ഹരിത്|ഹരിത്]]
|560561
|
|-
|-
|332
|[[User:DevgowriVasudevantv|DevgowriVasudevantv]]
|415416
|
|-
|333
|[[User:VasudevantvDevgowri|VasudevantvDevgowri]]
|415
|
|-
|686
|[[User:SapsreeNjansandeep|SapsreeNjansandeep]]
|9798
|
|-
|687
|[[User:MabdulvajidmSapsree|MabdulvajidmSapsree]]
|9697
|
|-
|688
|[[User:Sudheesh RaghavanMabdulvajidm|Sudheesh RaghavanMabdulvajidm]]
|96
|
|-
|689
|[[User:NjansandeepSudheesh Raghavan|NjansandeepSudheesh Raghavan]]
|96
|
|-
|700
|[[User:രൂപശ്രീ എം പി|രൂപശ്രീ എം പി]]
|[[User:Rathrimazha|Rathrimazha]]
|93
|
|-
|701
|[[User:KkuttyRathrimazha|KkuttyRathrimazha]]
|93
|
|-
|702
|[[User:MjaseemmkKkutty|MjaseemmkKkutty]]
|93
|
|-
|703
|[[User:JusjoseMjaseemmk|JusjoseMjaseemmk]]
|93
|
|-
|704
|[[User:MPFJusjose|MPFJusjose]]
|[[User:രൂപശ്രീ എം പി|രൂപശ്രീ എം പി]]
|93
|
|-
|705
|[[User:RIJEESH PARIYARANManojb|RIJEESH PARIYARANManojb]]
|92
|
|-
|706
|[[User:NeonbulbArunrs|NeonbulbArunrs]]
|92
|
|-
|707
|[[User:ManojbWhisperToMe|ManojbWhisperToMe]]
|92
|
|-
|708
|[[User:ArunrsNeonbulb|ArunrsNeonbulb]]
|92
|
|-
|709
|[[User:WhisperToMeRIJEESH PARIYARAN|WhisperToMeRIJEESH PARIYARAN]]
|92
|
|-
|927
|[[User:Vaishak1234MPF|Vaishak1234MPF]]
|58
|
|-
|928
|[[User:Sunil~mlwikiVaishak1234|Sunil~mlwikiVaishak1234]]
|58
|
|-
|929
|[[User:VC1975Sunil~mlwiki|VC1975Sunil~mlwiki]]
|58
|
|-
|930
|[[User:BroadbotVC1975|BroadbotVC1975]]
|58
|
|-
|931
|[[User:Hoo manBroadbot|Hoo manBroadbot]]
|58
|
|-
|932
|[[User:IlaveyilHoo riswanman|IlaveyilHoo riswanman]]
|58
|
|-
|933
|[[User:Ilaveyil riswan|Ilaveyil riswan]]
|58
|
|-
|934
|[[User:Bharathnet|Bharathnet]]
|57
|
|-
|934935
|[[User:Gramam|Gramam]]
|57
|
|-
|935936
|[[User:Moeng|Moeng]]
|57
|
|-
|936937
|[[User:Sverigekillen|Sverigekillen]]
|57
|
|-
|937938
|[[User:Critic007|Critic007]]
|57
|
|-
|938939
|[[User:SidhardhRamesh|SidhardhRamesh]]
|57
|
|-
|939940
|[[User:Rakheshthayyur|Rakheshthayyur]]
|57
|
|-
|940941
|[[User:Orbot1|Orbot1]]
|57
|യന്ത്രം
|-
|941942
|[[User:Adiths|Adiths]]
|57
|
|-
|942
|[[User:MPF|MPF]]
|57
|
|-
|943
|[[User:Bharath chandAthulvis|Bharath chandAthulvis]]
|56
|
|-
|944
|[[User:AthulvisSantops|AthulvisSantops]]
|56
|
|-
|945
|[[User:SantopsBharath chand|SantopsBharath chand]]
|56
|
|-
|948
|[[User:SreedwishkjaganPravs|SreedwishkjaganPravs]]
|55
|
|-
|949
|[[User:Mumtaz muhammedPurodha|Mumtaz muhammedPurodha]]
|55
|
|-
|950
|[[User:Anoopqtr123Drnazeer|Anoopqtr123Drnazeer]]
|55
|
|-
|951
|[[User:PravsPradeepvkrishna|PravsPradeepvkrishna]]
|55
|
|-
|952
|[[User:Purodha97vineeth|Purodha97vineeth]]
|55
|
|-
|953
|[[User:DrnazeerSreedwishkjagan|DrnazeerSreedwishkjagan]]
|55
|
|-
|954
|[[User:PradeepvkrishnaMumtaz muhammed|PradeepvkrishnaMumtaz muhammed]]
|55
|
|-
|955
|[[User:97vineethAnoopqtr123|97vineethAnoopqtr123]]
|55
|
|-
|956
|[[User:RjchandranRacconish|RjchandranRacconish]]
|54
|
|-
|957
|[[User:DileepKS69Tanya.kurian|DileepKS69Tanya.kurian]]
|54
|
|-
|958
|[[User:Hari ShreeLittleKites-18017|Hari ShreeLittleKites-18017]]
|54
|
|-
|959
|[[User:Tanya.kurianRjchandran|Tanya.kurianRjchandran]]
|54
|
|-
|960
|[[User:LittleKites-18017DileepKS69|LittleKites-18017DileepKS69]]
|54
|
|-
|961
|[[User:RacconishHari Shree|RacconishHari Shree]]
|54
|
|-
|962
|[[User:StephinmathewcArunkr6|StephinmathewcArunkr6]]
|53
|
|-
|963
|[[User:MalayalamWriterKeral8|MalayalamWriterKeral8]]
|53
|
|-
|964
|[[User:Arunkr6Jomesh|Arunkr6Jomesh]]
|53
|
|-
|965
|[[User:Keral8Rahul|Keral8Rahul]]
|53
|
|-
|966
|[[User:JomeshK7L|JomeshK7L]]
|53
|
|-
|967
|[[User:RahulHarikovilakam|RahulHarikovilakam]]
|53
|
|-
|968
|[[User:K7LStephinmathewc|K7LStephinmathewc]]
|53
|
|-
|969
|[[User:HarikovilakamMalayalamWriter|HarikovilakamMalayalamWriter]]
|53
|
|-
|973
|[[User:Krishna NandaSachunda|Krishna NandaSachunda]]
|52
|
|-
|974
|[[User:പ്രീതിDumdum|പ്രീതിDumdum]]
|52
|
|-
|975
|[[User:MatiiaRakeshnamboo|MatiiaRakeshnamboo]]
|52
|
|-
|976
|[[User:AtuduPkachary|AtuduPkachary]]
|52
|
|-
|977
|[[User:Ijasaslam|Ijasaslam]]
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|52
|
|-
|978
|[[User:SamsameerAshwin147|SamsameerAshwin147]]
|52
|
|-
|979
|[[User:Boldrinmichael|Boldrinmichael]]
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|52
|
|-
|980
|[[User:ThusharavineshKrishna Nanda|ThusharavineshKrishna Nanda]]
|52
|
|-
|981
|[[User:Ghskarippoorപ്രീതി|Ghskarippoorപ്രീതി]]
|52
|
|-
|982
|[[User:Sumesh0909Matiia|Sumesh0909Matiia]]
|52
|
|-
|983
|[[User:SachundaAtudu|SachundaAtudu]]
|52
|
|-
|984
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|[[User:Dumdum|Dumdum]]
|52
|
|-
|985
|[[User:RakeshnambooSamsameer|RakeshnambooSamsameer]]
|52
|
|-
|986
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|52
|
|-
|987
|[[User:IjasaslamThusharavinesh|IjasaslamThusharavinesh]]
|52
|
|-
|988
|[[User:Ashwin147Ghskarippoor|Ashwin147Ghskarippoor]]
|52
|
|-
|989
|[[User:BoldrinmichaelSumesh0909|BoldrinmichaelSumesh0909]]
|52
|
|-
|990
|[[User:KrajMsyamlal|KrajMsyamlal]]
|51
|
|-
|991
|[[User:Sinud3Jomyjosepala2|Sinud3Jomyjosepala2]]
|51
|
|-
|992
|[[User:KondottySultanMunanas|KondottySultanMunanas]]
|51
|
|-
|993
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:Muthukurussi|Muthukurussi]]
|51
|
|-
|994
|[[User:Sanya3Abjit|Sanya3Abjit]]
|51
|
|-
|995
|[[User:ValsalaSuneesh C|ValsalaSuneesh C]]
|51
|
|-
|996
|[[User:Jinesh.ptbJagseer S Sidhu|Jinesh.ptbJagseer S Sidhu]]
|51
|
|-
|997
|[[User:MalarzBOTNadzik|MalarzBOTNadzik]]
|51
|
|-
|998
|[[User:Suneesh CKambliyil|Suneesh CKambliyil]]
|51
|
|-
|999
|[[User:Jagseer S SidhuElambassery|Jagseer S SidhuElambassery]]
|51
|
|-
|1000
|[[User:NadzikKraj|NadzikKraj]]
|51
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3488358" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്