"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1046
|[[User:Kamanaickenpalayamgwthm|Kamanaickenpalayamgwthm]]
|[[User:Baiju Thrikkovil|Baiju Thrikkovil]]
|48
|
|-
|1047
|[[User:KavithaBaiju kaveriThrikkovil|KavithaBaiju kaveriThrikkovil]]
|48
|
|-
|1048
|[[User:BhamapnKavitha kaveri|BhamapnKavitha kaveri]]
|48
|
|-
|1049
|[[User:RIJEESHBhamapn|RIJEESHBhamapn]]
|48
|
|-
|1050
|[[User:ThoolikavaniRIJEESH|ThoolikavaniRIJEESH]]
|48
|
|-
|1051
|[[User:Thoolikavani|Thoolikavani]]
|48
|
|-
|1052
|[[User:Vysusvcreas|Vysusvcreas]]
|47
|
|-
|1053
|1052
|[[User:ChanduPrasad|ChanduPrasad]]
|47
|
|-
|1054
|1053
|[[User:Ebinjosephv|Ebinjosephv]]
|47
|
|-
|1055
|1054
|[[User:Lakshmanankvvayalapra|Lakshmanankvvayalapra]]
|47
|
|-
|1056
|1055
|[[User:Muhammednaseef5|Muhammednaseef5]]
|47
|
|-
|1057
|1056
|[[User:നോമുല പ്രഭാകര് ഗൗഡ്|നോമുല പ്രഭാകര് ഗൗഡ്]]
|47
|
|-
|1058
|1057
|[[User:Shenil Abraham|Shenil Abraham]]
|47
|
|-
|1059
|1058
|[[User:Revathi|Revathi]]
|47
|
|-
|1060
|1059
|[[User:Ryoga Godai|Ryoga Godai]]
|47
|
|-
|1061
|1060
|[[User:Riyaas|Riyaas]]
|47
|
|-
|1062
|1061
|[[User:Santoshknambiar|Santoshknambiar]]
|47
|
|-
|1063
|1062
|[[User:Isudev|Isudev]]
|47
|
|-
|1064
|1063
|[[User:Yuvagandharva|Yuvagandharva]]
|47
|
|-
|1065
|1064
|[[User:Theckumchery|Theckumchery]]
|47
|
|-
|1066
|1065
|[[User:Thazhemon|Thazhemon]]
|46
|
|-
|1067
|1066
|[[User:Bookku|Bookku]]
|46
|
|-
|1068
|1067
|[[User:Rosh0505|Rosh0505]]
|46
|
|-
|1069
|1068
|[[User:Shameervpz|Shameervpz]]
|46
|
|-
|1070
|1069
|[[User:Surya veera prathap|Surya veera prathap]]
|46
|
|-
|1071
|1070
|[[User:Erfansaitalpy|Erfansaitalpy]]
|46
|
|-
|1072
|1071
|[[User:Faizy F Attingal|Faizy F Attingal]]
|46
|
|-
|1073
|1072
|[[User:Spacebirdy|Spacebirdy]]
|46
|
|-
|1074
|1073
|[[User:Antiass|Antiass]]
|46
|
|-
|1075
|1074
|[[User:Jack Merridew|Jack Merridew]]
|46
|
|-
|1076
|1075
|[[User:Hghwymn|Hghwymn]]
|46
|
|-
|1077
|1076
|[[User:Sijothankam|Sijothankam]]
|46
|
|-
|1078
|1077
|[[User:Deepakvc|Deepakvc]]
|46
|
|-
|1079
|1078
|[[User:Unnikrishnanblathur|Unnikrishnanblathur]]
|46
|
|-
|1080
|1079
|[[User:Antonylejos|Antonylejos]]
|45
|
|-
|1081
|1080
|[[User:Zeqox|Zeqox]]
|45
|
|-
|1082
|1081
|[[User:Cjstanly|Cjstanly]]
|45
|
|-
|1083
|1082
|[[User:Ershad|Ershad]]
|45
|
|-
|1084
|1083
|[[User:Sajanjs|Sajanjs]]
|45
|
|-
|1085
|1084
|[[User:Noufalshaf|Noufalshaf]]
|45
|
|-
|1086
|1085
|[[User:Varlaam|Varlaam]]
|45
|
|-
|1087
|1086
|[[User:A.p.balakrishnan|A.p.balakrishnan]]
|45
|
|-
|1088
|1087
|[[User:Savh|Savh]]
|45
|
|-
|1089
|1088
|[[User:Byjuvtvm|Byjuvtvm]]
|45
|
|-
|1090
|1089
|[[User:Manoje.john|Manoje.john]]
|45
|
|-
|1091
|1090
|[[User:Minorax|Minorax]]
|45
|
|-
|1092
|1091
|[[User:കാളത്തോട്|കാളത്തോട്]]
|45
|
|-
|1093
|1092
|[[User:അജയൻസ്|അജയൻസ്]]
|45
|
|-
|1094
|1093
|[[User:Blacknclick|Blacknclick]]
|45
|
|-
|1095
|1094
|[[User:Athira Sunil|Athira Sunil]]
|45
|
|-
|1096
|1095
|[[User:Achayan|Achayan]]
|45
|
|-
|1097
|1096
|[[User:Ashokrajan12|Ashokrajan12]]
|45
|
|-
|1098
|1097
|[[User:Editormallu|Editormallu]]
|45
|
|-
|1099
|1098
|[[User:Jowinvp|Jowinvp]]
|45
|
|-
|1100
|1099
|[[User:Etj143|Etj143]]
|45
|
|-
|1101
|1100
|[[User:പനിനീർപ്പൂവ്|പനിനീർപ്പൂവ്]]
|44
|
|-
|1102
|1101
|[[User:GoodLib|GoodLib]]
|44
|
|-
|1103
|1102
|[[User:Kokkarani|Kokkarani]]
|44
|
|-
|1104
|1103
|[[User:Sonaj K|Sonaj K]]
|44
|
|-
|1105
|1104
|[[User:Jayashankar8022|Jayashankar8022]]
|44
|
|-
|1106
|1105
|[[User:Renith81|Renith81]]
|44
|
|-
|1107
|1106
|[[User:Agent007bond|Agent007bond]]
|44
|
|-
|1108
|1107
|[[User:Rprassad|Rprassad]]
|44
|
|-
|1109
|1108
|[[User:Kajayakumar|Kajayakumar]]
|44
|
|-
|1110
|1109
|[[User:Soooji|Soooji]]
|44
|
|-
|1111
|1110
|[[User:Nemo bis|Nemo bis]]
|44
|
|-
|1112
|1111
|[[User:Karnan|Karnan]]
|44
|
|-
|1113
|1112
|[[User:Jayeshhybd|Jayeshhybd]]
|44
|
|-
|1114
|1113
|[[User:Ajayvijayanwiki|Ajayvijayanwiki]]
|44
|
|-
|1115
|1114
|[[User:Nakulnaren1830378|Nakulnaren1830378]]
|44
|
|-
|1116
|1115
|[[User:Muhammed shafi kyl|Muhammed shafi kyl]]
|44
|
|-
|1117
|1116
|[[User:Vipinsp|Vipinsp]]
|44
|
|-
|1118
|1117
|[[User:Mojojojoed|Mojojojoed]]
|44
|
|-
|1119
|1118
|[[User:Mony Meleveettil|Mony Meleveettil]]
|43
|
|-
|1120
|1119
|[[User:Litlok|Litlok]]
|43
|
|-
|1121
|1120
|[[User:Rose chaayapedia|Rose chaayapedia]]
|43
|
|-
|1122
|1121
|[[User:JJMC89 bot|JJMC89 bot]]
|43
|
|-
|1123
|1122
|[[User:Aju Amal|Aju Amal]]
|43
|
|-
|1124
|1123
|[[User:JITHIN VIJAYAN|JITHIN VIJAYAN]]
|43
|
|-
|1125
|1124
|[[User:Byjuchalad|Byjuchalad]]
|43
|
|-
|1126
|1125
|[[User:Hashpv|Hashpv]]
|43
|
|-
|1127
|1126
|[[User:Arjun024|Arjun024]]
|43
|
|-
|1128
|1127
|[[User:Amithmilan|Amithmilan]]
|43
|
|-
|1129
|1128
|[[User:K p jayakumar|K p jayakumar]]
|43
|
|-
|1130
|1129
|[[User:Titodutta|Titodutta]]
|43
|
|-
|1131
|1130
|[[User:South Indian Studies|South Indian Studies]]
|43
|
|-
|1132
|1131
|[[User:Pachalam|Pachalam]]
|42
|
|-
|1133
|1132
|[[User:Rajeeshkollakkandi|Rajeeshkollakkandi]]
|42
|
|-
|1134
|1133
|[[User:Vsvinod|Vsvinod]]
|42
|
|-
|1135
|1134
|[[User:Jinasbacker|Jinasbacker]]
|42
|
|-
|1136
|1135
|[[User:Graham87|Graham87]]
|42
|
|-
|1137
|1136
|[[User:Shebaly|Shebaly]]
|42
|
|-
|1138
|1137
|[[User:Dpkbot|Dpkbot]]
|42
|യന്ത്രം
|-
|1139
|1138
|[[User:Alanunni|Alanunni]]
|42
|
|-
|1140
|1139
|[[User:Nineteen July|Nineteen July]]
|42
|
|-
|1141
|1140
|[[User:ഫവാസ്|ഫവാസ്]]
|42
|
|-
|1142
|1141
|[[User:SidhikThalikulam|SidhikThalikulam]]
|42
|
|-
|1143
|1142
|[[User:Wilsoninasu|Wilsoninasu]]
|42
|
|-
|1144
|1143
|[[User:Federico Leva (BEIC)|Federico Leva (BEIC)]]
|42
|
|-
|1145
|1144
|[[User:Tulsi Bhagat|Tulsi Bhagat]]
|42
|
|-
|1146
|1145
|[[User:Divyachackoc|Divyachackoc]]
|42
|
|-
|1147
|1146
|[[User:Renjithcram|Renjithcram]]
|42
|
|-
|1148
|1147
|[[User:Noufal parad|Noufal parad]]
|42
|
|-
|1149
|1148
|[[User:Aksarali|Aksarali]]
|42
|
|-
|1150
|1149
|[[User:സൗമ്യ പാലൂർ|സൗമ്യ പാലൂർ]]
|41
|
|-
|1151
|1150
|[[User:Warizpgm|Warizpgm]]
|41
|
|-
|1152
|1151
|[[User:Kk.syam83|Kk.syam83]]
|41
|
|-
|1153
|1152
|[[User:എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ|എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ]]
|41
|
|-
|1154
|1153
|[[User:Renu abraham|Renu abraham]]
|41
|
|-
|1155
|1154
|[[User:JohnsonPPayammel|JohnsonPPayammel]]
|41
|
|-
|1156
|1155
|[[User:Chothavoor school|Chothavoor school]]
|41
|
|-
|1156
|[[User:Dave~mlwiki|Dave~mlwiki]]
|41
|
|-
|1157
|[[User:HanoofStanglavine|HanoofStanglavine]]
|41
|
|-
|1158
|[[User:UnnipriobDave~mlwiki|UnnipriobDave~mlwiki]]
|41
|
|-
|1159
|[[User:SahrudayanHanoof|SahrudayanHanoof]]
|41
|
|-
|1160
|[[User:DennissUnnipriob|DennissUnnipriob]]
|41
|
|-
|1161
|[[User:Akhil2009Sahrudayan|Akhil2009Sahrudayan]]
|41
|
|-
|1162
|[[User:YelamlamDenniss|YelamlamDenniss]]
|41
|
|-
|1163
|[[User:Faz~mlwikiAkhil2009|Faz~mlwikiAkhil2009]]
|41
|
|-
|1164
|[[User:LotjeYelamlam|LotjeYelamlam]]
|41
|
|-
|1165
|[[User:DragonflySixtysevenFaz~mlwiki|DragonflySixtysevenFaz~mlwiki]]
|41
|
|-
|1166
|[[User:NatukkukachiLotje|NatukkukachiLotje]]
|41
|
|-
|1167
|[[User:ഫൈസൽDragonflySixtyseven|ഫൈസൽDragonflySixtyseven]]
|41
|
|-
|1168
|[[User:PrimejyothiNatukkukachi|PrimejyothiNatukkukachi]]
|41
|
|-
|1169
|[[User:Alfaponnaniഫൈസൽ|Alfaponnaniഫൈസൽ]]
|41
|
|-
|1170
|[[User:JohnykkuttyPrimejyothi|JohnykkuttyPrimejyothi]]
|41
|
|-
|1171
|[[User:Alfaponnani|Alfaponnani]]
|[[User:Kamanaickenpalayamgwthm|Kamanaickenpalayamgwthm]]
|41
|
|-
|1172
|[[User:Neenakurian1985Johnykkutty|Neenakurian1985Johnykkutty]]
|4041
|
|-
|1173
|[[User:AhamBrahmasmiNeenakurian1985|AhamBrahmasmiNeenakurian1985]]
|40
|
|-
|1174
|[[User:AhamBrahmasmi|AhamBrahmasmi]]
|[[User:പീറ്റർ ജയിംസ്|പീറ്റർ ജയിംസ്]]
|40
|
|-
|1175
|[[User:പീറ്റർ ജയിംസ്|പീറ്റർ ജയിംസ്]]
|[[User:SANTHAM MASIKA|SANTHAM MASIKA]]
|40
|
|-
|1176
|[[User:JoySANTHAM PPMASIKA|JoySANTHAM PPMASIKA]]
|40
|
|-
|1177
|[[User:ElpknrJoy PP|ElpknrJoy PP]]
|40
|
|-
|1178
|[[User:Elpknr|Elpknr]]
|[[User:അർഷദ് റഹ്മാൻ|അർഷദ് റഹ്മാൻ]]
|40
|
|-
|1179
|[[User:അർഷദ് റഹ്മാൻ|അർഷദ് റഹ്മാൻ]]
|[[User:Marathettan|Marathettan]]
|40
|
|-
|1180
|[[User:MeldortMarathettan|MeldortMarathettan]]
|40
|
|-
|1181
|[[User:StanglavineMeldort|StanglavineMeldort]]
|40
|
|-
|1390
|[[User:BILAL NTKHoneyintruder888|BILAL NTKHoneyintruder888]]
|31
|
|-
|1391
|[[User:AlanBILAL NTK|AlanBILAL NTK]]
|31
|
|-
|1392
|[[User:Thedon1Alan|Thedon1Alan]]
|31
|
|-
|1393
|[[User:Thedon1|Thedon1]]
|[[User:പരശു പോയ രാമൻ|പരശു പോയ രാമൻ]]
|31
|
|-
|1394
|[[User:പരശു പോയ രാമൻ|പരശു പോയ രാമൻ]]
|[[User:Sidharth.cm.knabzr|Sidharth.cm.knabzr]]
|31
|
|-
|1395
|[[User:Curious observerSidharth.cm.knabzr|Curious observerSidharth.cm.knabzr]]
|31
|
|-
|1396
|[[User:AjaymathewjoseCurious observer|AjaymathewjoseCurious observer]]
|31
|
|-
|1397
|[[User:Aromal SreekanthAjaymathewjose|Aromal SreekanthAjaymathewjose]]
|31
|
|-
|1398
|[[User:QueerEcofeministAromal Sreekanth|QueerEcofeministAromal Sreekanth]]
|31
|
|-
|1399
|[[User:GnanvitQueerEcofeminist|GnanvitQueerEcofeminist]]
|31
|
|-
|1400
|[[User:TurkmenGnanvit|TurkmenGnanvit]]
|31
|
|-
|1401
|[[User:ഹേമന്ത്Turkmen|ഹേമന്ത്Turkmen]]
|31
|
|-
|1402
|[[User:Saiberഹേമന്ത്|Saiberഹേമന്ത്]]
|31
|
|-
|1403
|[[User:BulldozerSaiber|BulldozerSaiber]]
|31
|
|-
|1404
|[[User:Hamid~mlwikiBulldozer|Hamid~mlwikiBulldozer]]
|31
|
|-
|1405
|[[User:KaavipeedikaHamid~mlwiki|KaavipeedikaHamid~mlwiki]]
|31
|
|-
|1406
|[[User:BudelbergerKaavipeedika|BudelbergerKaavipeedika]]
|31
|
|-
|1407
|[[User:KayunniBudelberger|KayunniBudelberger]]
|31
|
|-
|1408
|[[User:ObersachseKayunni|ObersachseKayunni]]
|31
|
|-
|1409
|[[User:NaranganamdbObersachse|NaranganamdbObersachse]]
|31
|
|-
|1410
|[[User:HashmyNaranganamdb|HashmyNaranganamdb]]
|31
|
|-
|1411
|[[User:SaifudheenHashmy|SaifudheenHashmy]]
|31
|
|-
|1412
|[[User:KaderkaSaifudheen|KaderkaSaifudheen]]
|31
|
|-
|1413
|[[User:DixonKaderka|DixonKaderka]]
|31
|
|-
|1414
|[[User:VarkeychenDixon|VarkeychenDixon]]
|31
|
|-
|1415
|[[User:PrajithkumarVarkeychen|PrajithkumarVarkeychen]]
|31
|
|-
|1416
|[[User:Sunish.p.aPrajithkumar|Sunish.p.aPrajithkumar]]
|31
|
|-
|1417
|[[User:Alonso de MendozaSunish.p.a|Alonso de MendozaSunish.p.a]]
|31
|
|-
|1418
|[[User:NiyasbannaAlonso de Mendoza|NiyasbannaAlonso de Mendoza]]
|31
|
|-
|1419
|[[User:Roshan ZameerNiyasbanna|Roshan ZameerNiyasbanna]]
|31
|
|-
|1420
|[[User:AnilRoshan Zameer|AnilRoshan Zameer]]
|3031
|
|-
|1421
|[[User:SunilkumartkAnil|SunilkumartkAnil]]
|30
|
|-
|1422
|[[User:AthulrSunilkumartk|AthulrSunilkumartk]]
|30
|
|-
|1423
|[[User:NaradhanAthulr|NaradhanAthulr]]
|30
|
|-
|1424
|[[User:VineeshuvNaradhan|VineeshuvNaradhan]]
|30
|
|-
|1425
|[[User:NrjijuVineeshuv|NrjijuVineeshuv]]
|30
|
|-
|1426
|[[User:Arjun kiolpNrjiju|Arjun kiolpNrjiju]]
|30
|
|-
|1427
|[[User:Anandtr2006Arjun kiolp|Anandtr2006Arjun kiolp]]
|30
|
|-
|1428
|[[User:Vineshpillai78Anandtr2006|Vineshpillai78Anandtr2006]]
|30
|
|-
|1429
|[[User:HelmyVineshpillai78|HelmyVineshpillai78]]
|30
|
|-
|1430
|[[User:SimmeDHelmy|SimmeDHelmy]]
|30
|
|-
|1431
|[[User:KanjikkuzhiSimmeD|KanjikkuzhiSimmeD]]
|30
|
|-
|1432
|[[User:VogoneKanjikkuzhi|VogoneKanjikkuzhi]]
|30
|
|-
|1433
|[[User:HarikrishnanvVogone|HarikrishnanvVogone]]
|30
|
|-
|1434
|[[User:Ameenpkd1489Harikrishnanv|Ameenpkd1489Harikrishnanv]]
|30
|
|-
|1435
|[[User:Ameenpkd1489|Ameenpkd1489]]
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|30
|
|-
|1436
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|[[User:Philippe49730|Philippe49730]]
|30
|
|-
|1437
|[[User:NiegodzisiePhilippe49730|NiegodzisiePhilippe49730]]
|30
|
|-
|1438
|[[User:Honeyintruder888Niegodzisie|Honeyintruder888Niegodzisie]]
|30
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3487374" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്