"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1321
|[[User:VaishnavNavas Puthanazhi|VaishnavNavas Puthanazhi]]
|33
|
|-
|1322
|[[User:Abey.saVaishnav|Abey.saVaishnav]]
|33
|
|-
|1323
|[[User:MarshaltitokAbey.sa|MarshaltitokAbey.sa]]
|33
|
|-
|1324
|[[User:MineeshvkMarshaltitok|MineeshvkMarshaltitok]]
|33
|
|-
|1325
|[[User:Gemini1980Mineeshvk|Gemini1980Mineeshvk]]
|33
|
|-
|1326
|[[User:TúrelioGemini1980|TúrelioGemini1980]]
|33
|
|-
|1327
|[[User:JusinjacobTúrelio|JusinjacobTúrelio]]
|33
|
|-
|1328
|[[User:ManuvarkeyJusinjacob|ManuvarkeyJusinjacob]]
|33
|
|-
|1329
|[[User:CalicocentricManuvarkey|CalicocentricManuvarkey]]
|33
|
|-
|1330
|[[User:PtsubinCalicocentric|PtsubinCalicocentric]]
|33
|
|-
|1331
|[[User:פארוקPtsubin|פארוקPtsubin]]
|33
|
|-
|1332
|[[User:Ajithskumarפארוק|Ajithskumarפארוק]]
|33
|
|-
|1333
|[[User:Lic.habeebAjithskumar|Lic.habeebAjithskumar]]
|33
|
|-
|1334
|[[User:AntemisterLic.habeeb|AntemisterLic.habeeb]]
|33
|
|-
|1335
|[[User:SusaparyaAntemister|SusaparyaAntemister]]
|33
|
|-
|1336
|[[User:Susaparya|Susaparya]]
|[[User:Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4|Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4]]
|33
|
|-
|1337
|[[User:Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4|Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4]]
|[[User:Joshynazrathhill|Joshynazrathhill]]
|33
|
|-
|1338
|[[User:Jishin.avJoshynazrathhill|Jishin.avJoshynazrathhill]]
|33
|
|-
|1339
|[[User:ReportershanJishin.av|ReportershanJishin.av]]
|33
|
|-
|1340
|[[User:MalayalamsunilReportershan|MalayalamsunilReportershan]]
|33
|
|-
|1341
|[[User:JijicvxMalayalamsunil|JijicvxMalayalamsunil]]
|33
|
|-
|1342
|[[User:YannJijicvx|YannJijicvx]]
|3233
|
|-
|1343
|[[User:ShafikhorfakkanYann|ShafikhorfakkanYann]]
|32
|
|-
|1344
|[[User:MrriyadShafikhorfakkan|MrriyadShafikhorfakkan]]
|32
|
|-
|1345
|[[User:Narayan~mlwikiMrriyad|Narayan~mlwikiMrriyad]]
|32
|
|-
|1346
|[[User:VijeshperumkulamNarayan~mlwiki|VijeshperumkulamNarayan~mlwiki]]
|32
|
|-
|1347
|[[User:Foo054837Vijeshperumkulam|Foo054837Vijeshperumkulam]]
|32
|
|-
|1348
|[[User:OmrehmanFoo054837|OmrehmanFoo054837]]
|32
|
|-
|1349
|[[User:FenilantonyOmrehman|FenilantonyOmrehman]]
|32
|
|-
|1350
|[[User:SubisoubhagyaFenilantony|SubisoubhagyaFenilantony]]
|32
|
|-
|1351
|[[User:GireeshtklmSubisoubhagya|GireeshtklmSubisoubhagya]]
|32
|
|-
|1352
|[[User:MadhuranadhanGireeshtklm|MadhuranadhanGireeshtklm]]
|32
|
|-
|1353
|[[User:RenjikvMadhuranadhan|RenjikvMadhuranadhan]]
|32
|
|-
|1354
|[[User:Ragul.rRenjikv|Ragul.rRenjikv]]
|32
|
|-
|1355
|[[User:UrhixidurRagul.r|UrhixidurRagul.r]]
|32
|
|-
|1356
|[[User:PromotemalayalamwikiUrhixidur|PromotemalayalamwikiUrhixidur]]
|32
|
|-
|1357
|[[User:SabupaulPromotemalayalamwiki|SabupaulPromotemalayalamwiki]]
|32
|
|-
|1358
|[[User:SijiRSabupaul|SijiRSabupaul]]
|32
|
|-
|1359
|[[User:BibinJohnKeralaSijiR|BibinJohnKeralaSijiR]]
|32
|
|-
|1360
|[[User:KsharikrishnanBibinJohnKerala|KsharikrishnanBibinJohnKerala]]
|32
|
|-
|1361
|[[User:Xsdsf1sdfsaaKsharikrishnan|Xsdsf1sdfsaaKsharikrishnan]]
|32
|
|-
|1362
|[[User:VarghesepunnamadaXsdsf1sdfsaa|VarghesepunnamadaXsdsf1sdfsaa]]
|32
|
|-
|1363
|[[User:Akhil ccmVarghesepunnamada|Akhil ccmVarghesepunnamada]]
|32
|
|-
|1364
|[[User:AshrafAkhil kpa poyiloorccm|Ashraf kpaAkhil poyiloorccm]]
|32
|
|-
|1365
|[[User:RoopaAshraf kpa poyiloor|RoopaAshraf kpa poyiloor]]
|32
|
|-
|1366
|[[User:Navas PuthanazhiRoopa|Navas PuthanazhiRoopa]]
|32
|
|-
|1697
|[[User:Aliwal2012Honeyintruder888|Aliwal2012Honeyintruder888]]
|23
|
|-
|1698
|[[User:NibumjohnAliwal2012|NibumjohnAliwal2012]]
|23
|
|-
|1699
|[[User:MuhammednishadkashifiNibumjohn|MuhammednishadkashifiNibumjohn]]
|23
|
|-
|1700
|[[User:JoshinaMuhammednishadkashifi|JoshinaMuhammednishadkashifi]]
|23
|
|-
|1701
|[[User:Wim bJoshina|Wim bJoshina]]
|23
|
|-
|1702
|[[User:AkhilWim thundiyilb|AkhilWim thundiyilb]]
|23
|
|-
|1703
|[[User:AjeshkgAkhil thundiyil|AjeshkgAkhil thundiyil]]
|23
|
|-
|1704
|[[User:S84thomasAjeshkg|S84thomasAjeshkg]]
|23
|
|-
|1705
|[[User:S84thomas|S84thomas]]
|[[User:സില്വാനസ്|സില്വാനസ്]]
|23
|
|-
|1706
|[[User:സില്വാനസ്|സില്വാനസ്]]
|[[User:Kcarun17|Kcarun17]]
|23
|
|-
|1707
|[[User:MarakkulamkunnuKcarun17|MarakkulamkunnuKcarun17]]
|23
|
|-
|1708
|[[User:PaanavalliMarakkulamkunnu|PaanavalliMarakkulamkunnu]]
|23
|
|-
|1709
|[[User:Arunmr bharathPaanavalli|Arunmr bharathPaanavalli]]
|23
|
|-
|1710
|[[User:അർപ്പൺArunmr bharath|അർപ്പൺArunmr bharath]]
|2223
|
|-
|1711
|[[User:Zeeshankmഅർപ്പൺ|Zeeshankmഅർപ്പൺ]]
|22
|
|-
|1712
|[[User:Sarath nedumangadZeeshankm|Sarath nedumangadZeeshankm]]
|22
|
|-
|1713
|[[User:AfsalkilayilSarath nedumangad|AfsalkilayilSarath nedumangad]]
|22
|
|-
|1714
|[[User:Masum Ibn MusaAfsalkilayil|Masum Ibn MusaAfsalkilayil]]
|22
|
|-
|1715
|[[User:ArjunkarappayilMasum Ibn Musa|ArjunkarappayilMasum Ibn Musa]]
|22
|
|-
|1716
|[[User:MoralmediaArjunkarappayil|MoralmediaArjunkarappayil]]
|22
|
|-
|1717
|[[User:BinusasidharanMoralmedia|BinusasidharanMoralmedia]]
|22
|
|-
|1718
|[[User:ZudhizBinusasidharan|ZudhizBinusasidharan]]
|22
|
|-
|1719
|[[User:Fakrudeen BavaZudhiz|Fakrudeen BavaZudhiz]]
|22
|
|-
|1720
|[[User:THOMASFakrudeen LINETBava|THOMASFakrudeen LINETBava]]
|22
|
|-
|1721
|[[User:DhipujoyTHOMAS LINET|DhipujoyTHOMAS LINET]]
|22
|
|-
|1722
|[[User:BIDHUN BNKDhipujoy|BIDHUN BNKDhipujoy]]
|22
|
|-
|1723
|[[User:Sandesh9822BIDHUN BNK|Sandesh9822BIDHUN BNK]]
|22
|
|-
|1724
|[[User:Nirmal MpmSandesh9822|Nirmal MpmSandesh9822]]
|22
|
|-
|1725
|[[User:DrbsbinuNirmal Mpm|DrbsbinuNirmal Mpm]]
|22
|
|-
|1726
|[[User:Sanil6626Drbsbinu|Sanil6626Drbsbinu]]
|22
|
|-
|1727
|[[User:ShafiKotayilSanil6626|ShafiKotayilSanil6626]]
|22
|
|-
|1728
|[[User:RajmohankumarShafiKotayil|RajmohankumarShafiKotayil]]
|22
|
|-
|1729
|[[User:AbduvallappuzhaRajmohankumar|AbduvallappuzhaRajmohankumar]]
|22
|
|-
|1730
|[[User:ShinysajanAbduvallappuzha|ShinysajanAbduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1731
|[[User:JasminBabuShinysajan|JasminBabuShinysajan]]
|22
|
|-
|1732
|[[User:KhurfanahdiJasminBabu|KhurfanahdiJasminBabu]]
|22
|
|-
|1733
|[[User:AplettersKhurfanahdi|AplettersKhurfanahdi]]
|22
|
|-
|1734
|[[User:AbhijanamwikiApletters|AbhijanamwikiApletters]]
|22
|
|-
|1735
|[[User:SanucholayilAbhijanamwiki|SanucholayilAbhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1736
|[[User:PjvaidyanSanucholayil|PjvaidyanSanucholayil]]
|22
|
|-
|1737
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1738
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1739
|[[User:JasimNambiarmpc|JasimNambiarmpc]]
|22
|
|-
|1740
|[[User:NamithavkJasim|NamithavkJasim]]
|22
|
|-
|1741
|[[User:Sankar shrNamithavk|Sankar shrNamithavk]]
|22
|
|-
|1742
|[[User:BajpanSankar shr|BajpanSankar shr]]
|22
|
|-
|1743
|[[User:KaldariBajpan|KaldariBajpan]]
|22
|
|-
|1744
|[[User:Khader patteppadamKaldari|Khader patteppadamKaldari]]
|22
|
|-
|1745
|[[User:IrshadkadayilKhader patteppadam|IrshadkadayilKhader patteppadam]]
|22
|
|-
|1746
|[[User:INeverCryIrshadkadayil|INeverCryIrshadkadayil]]
|22
|
|-
|1747
|[[User:MardusINeverCry|MardusINeverCry]]
|22
|
|-
|1748
|[[User:SubisasankanMardus|SubisasankanMardus]]
|22
|
|-
|1749
|[[User:Subisasankan|Subisasankan]]
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|22
|
|-
|1750
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|[[User:Salihmcs|Salihmcs]]
|22
|
|-
|1751
|[[User:RajvardhanmehraSalihmcs|RajvardhanmehraSalihmcs]]
|22
|
|-
|1752
|[[User:Muhammedd ansarRajvardhanmehra|Muhammedd ansarRajvardhanmehra]]
|22
|
|-
|1753
|[[User:Honeyintruder888Muhammedd ansar|Honeyintruder888Muhammedd ansar]]
|22
|
5,944

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3439055" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്