"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,063096
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,193223
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|7172,992087
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|11
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|36,887907
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,667687
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,141258
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,889891
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,190192
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|28
|[[User:Shijualex|Shijualex]]
|20,498499
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,808816
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,149161
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,822826
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,315340
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,675676
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|65
|[[User:Shijan Kaakkara|Shijan Kaakkara]]
|7,759763
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,959966
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,796799
|autopatrolled
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,775778
|യന്ത്രം
|-
|93
|[[User:Jkadavoor|Jkadavoor]]
|5,564577
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|98
|[[User:Prabhachatterji|Prabhachatterji]]
|4,967977
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|100
|[[User:Sreenandhini|Sreenandhini]]
|4,792793
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|107
|[[User:Gnoeee|Gnoeee]]
|4,375376
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|122
|[[User:സുദീപ്.എസ്സ്|സുദീപ്.എസ്സ്]]
|3,403405
|
|-
|128
|[[User:Akbarali|Akbarali]]
|3,029031
|autopatrolled
|-
|-
|175
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,819853
|autopatrolled
|-
|176
|[[User:Synthebot|Synthebot]]
|1,838
|യന്ത്രം
|-
|176
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,819
|autopatrolled
|-
|177
|-
|330
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|415
|autopatrolled
|-
|331
|[[User:Santhoshj|Santhoshj]]
|414
|
|-
|331332
|[[User:Calicuter|Calicuter]]
|413
|
|-
|332
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|409
|autopatrolled
|-
|333
|-
|552
|[[User:ലച്ചുDpradeepkumar|ലച്ചുDpradeepkumar]]
|143
|
|-
|553
|[[User:KidsBotലച്ചു|KidsBotലച്ചു]]
|142143
|
|-
|554
|[[User:SevakKidsBot|SevakKidsBot]]
|141142
|
|-
|555
|[[User:DpradeepkumarSevak|DpradeepkumarSevak]]
|141
|
|-
|558
|[[User:NavaneethppAshique2020|NavaneethppAshique2020]]
|140141
|
|-
|-
|560
|[[User:Ashique2020Navaneethpp|Ashique2020Navaneethpp]]
|140
|
|-
|571
|[[User:Toms JSErcé|Toms JSErcé]]
|133
|
|-
|572
|[[User:FrancisdianishToms JS|FrancisdianishToms JS]]
|133
|
|-
|573
|[[User:SanthoshntaFrancisdianish|SanthoshntaFrancisdianish]]
|133
|
|-
|574
|[[User:PraveenkoramkottilSanthoshnta|PraveenkoramkottilSanthoshnta]]
|133
|
|-
|575
|[[User:RijinatwikiPraveenkoramkottil|RijinatwikiPraveenkoramkottil]]
|133
|
|-
|576
|[[User:CalipsoRijinatwiki|CalipsoRijinatwiki]]
|132133
|
|-
|577
|[[User:DevanandpillaiCalipso|DevanandpillaiCalipso]]
|132
|
|-
|578
|[[User:ErcéDevanandpillai|ErcéDevanandpillai]]
|132
|
|-
|700
|[[User:RIJEESH PARIYARANMabdulvajidm|RIJEESH PARIYARANMabdulvajidm]]
|92
|
|-
|701
|[[User:JasirvalancheryRIJEESH PARIYARAN|JasirvalancheryRIJEESH PARIYARAN]]
|9192
|
|-
|702
|[[User:PremchakkungalJasirvalanchery|PremchakkungalJasirvalanchery]]
|91
|
|-
|703
|[[User:NaranathPremchakkungal|NaranathPremchakkungal]]
|91
|
|-
|704
|[[User:MalayalamcinemaNaranath|MalayalamcinemaNaranath]]
|91
|
|-
|705
|[[User:SodaramMalayalamcinema|SodaramMalayalamcinema]]
|91
|
|-
|706
|[[User:MabdulvajidmSodaram|MabdulvajidmSodaram]]
|9091
|
|-
|-
|917
|[[User:Sunil~mlwikiKrish56|Sunil~mlwikiKrish56]]
|58
|
|-
|918
|[[User:VC1975Sunil~mlwiki|VC1975Sunil~mlwiki]]
|58
|
|-
|919
|[[User:BroadbotVC1975|BroadbotVC1975]]
|58
|
|-
|920
|[[User:Hoo manBroadbot|Hoo manBroadbot]]
|58
|
|-
|921
|[[User:IlaveyilHoo riswanman|IlaveyilHoo riswanman]]
|58
|
|-
|922
|[[User:Ilaveyil riswan|Ilaveyil riswan]]
|58
|
|-
|923
|[[User:Bharathnet|Bharathnet]]
|57
|
|-
|923924
|[[User:Gramam|Gramam]]
|57
|
|-
|924925
|[[User:Moeng|Moeng]]
|57
|
|-
|925926
|[[User:Sverigekillen|Sverigekillen]]
|57
|
|-
|926927
|[[User:Critic007|Critic007]]
|57
|
|-
|927928
|[[User:Rakheshthayyur|Rakheshthayyur]]
|57
|
|-
|928929
|[[User:Orbot1|Orbot1]]
|57
|യന്ത്രം
|-
|929930
|[[User:Adiths|Adiths]]
|57
|
|-
|930
|[[User:Krish56|Krish56]]
|57
|
|-
|931
|[[User:Bharath chandAthulvis|Bharath chandAthulvis]]
|56
|
|-
|932
|[[User:AthulvisSantops|AthulvisSantops]]
|56
|
|-
|933
|[[User:SantopsBharath chand|SantopsBharath chand]]
|56
|
|-
|934
|[[User:PravsSreedwishkjagan|PravsSreedwishkjagan]]
|55
|
|-
|935
|[[User:PurodhaMumtaz muhammed|PurodhaMumtaz muhammed]]
|55
|
|-
|936
|[[User:DrnazeerAnoopqtr123|DrnazeerAnoopqtr123]]
|55
|
|-
|937
|[[User:PradeepvkrishnaIndielov|PradeepvkrishnaIndielov]]
|55
|
|-
|938
|[[User:97vineethPravs|97vineethPravs]]
|55
|
|-
|939
|[[User:SreedwishkjaganPurodha|SreedwishkjaganPurodha]]
|55
|
|-
|940
|[[User:Mumtaz muhammedDrnazeer|Mumtaz muhammedDrnazeer]]
|55
|
|-
|941
|[[User:Anoopqtr123Pradeepvkrishna|Anoopqtr123Pradeepvkrishna]]
|55
|
|-
|942
|[[User:Indielov97vineeth|Indielov97vineeth]]
|55
|
|-
|943
|[[User:RacconishRjchandran|RacconishRjchandran]]
|54
|
|-
|944
|[[User:Tanya.kurianDileepKS69|Tanya.kurianDileepKS69]]
|54
|
|-
|945
|[[User:LittleKites-18017Hari Shree|LittleKites-18017Hari Shree]]
|54
|
|-
|946
|[[User:RjchandranSidhardhRamesh|RjchandranSidhardhRamesh]]
|54
|
|-
|947
|[[User:DileepKS69Tanya.kurian|DileepKS69Tanya.kurian]]
|54
|
|-
|948
|[[User:Hari ShreeLittleKites-18017|Hari ShreeLittleKites-18017]]
|54
|
|-
|949
|[[User:SidhardhRameshRacconish|SidhardhRameshRacconish]]
|54
|
|-
|950
|[[User:Arunkr6MPF|Arunkr6MPF]]
|53
|
|-
|951
|[[User:Keral8Stephinmathewc|Keral8Stephinmathewc]]
|53
|
|-
|952
|[[User:JomeshMalayalamWriter|JomeshMalayalamWriter]]
|53
|
|-
|953
|[[User:RahulArunkr6|RahulArunkr6]]
|53
|
|-
|954
|[[User:K7LKeral8|K7LKeral8]]
|53
|
|-
|955
|[[User:HarikovilakamJomesh|HarikovilakamJomesh]]
|53
|
|-
|956
|[[User:MPFRahul|MPFRahul]]
|53
|
|-
|957
|[[User:StephinmathewcK7L|StephinmathewcK7L]]
|53
|
|-
|958
|[[User:MalayalamWriterHarikovilakam|MalayalamWriterHarikovilakam]]
|53
|
|-
|960
|[[User:SachundaKrishna Nanda|SachundaKrishna Nanda]]
|52
|
|-
|961
|[[User:Dumdumപ്രീതി|Dumdumപ്രീതി]]
|52
|
|-
|962
|[[User:RakeshnambooMatiia|RakeshnambooMatiia]]
|52
|
|-
|963
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|52
|
|-
|964
|[[User:IjasaslamSamsameer|IjasaslamSamsameer]]
|52
|
|-
|965
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|[[User:Ashwin147|Ashwin147]]
|52
|
|-
|966
|[[User:BoldrinmichaelThusharavinesh|BoldrinmichaelThusharavinesh]]
|52
|
|-
|967
|[[User:Krishna NandaGhskarippoor|Krishna NandaGhskarippoor]]
|52
|
|-
|968
|[[User:പ്രീതിSumesh0909|പ്രീതിSumesh0909]]
|52
|
|-
|969
|[[User:MatiiaSachunda|MatiiaSachunda]]
|52
|
|-
|970
|[[User:Krish56Dumdum|Krish56Dumdum]]
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|52
|
|-
|971
|[[User:SamsameerRakeshnamboo|SamsameerRakeshnamboo]]
|52
|
|-
|972
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|52
|
|-
|973
|[[User:ThusharavineshIjasaslam|ThusharavineshIjasaslam]]
|52
|
|-
|974
|[[User:GhskarippoorAshwin147|GhskarippoorAshwin147]]
|52
|
|-
|975
|[[User:Sumesh0909Boldrinmichael|Sumesh0909Boldrinmichael]]
|52
|
|-
|976
|[[User:MsyamlalKraj|MsyamlalKraj]]
|51
|
|-
|977
|[[User:Jomyjosepala2Sinud3|Jomyjosepala2Sinud3]]
|51
|
|-
|978
|[[User:MunanasKondottySultan|MunanasKondottySultan]]
|51
|
|-
|979
|[[User:Muthukurussi|Muthukurussi]]
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|51
|
|-
|980
|[[User:Suneesh CSanya3|Suneesh CSanya3]]
|51
|
|-
|981
|[[User:ElambasseryValsala|ElambasseryValsala]]
|51
|
|-
|982
|[[User:KrajJinesh.ptb|KrajJinesh.ptb]]
|51
|
|-
|983
|[[User:Sinud3MalarzBOT|Sinud3MalarzBOT]]
|51
|
|-
|984
|[[User:KondottySultanSuneesh C|KondottySultanSuneesh C]]
|51
|
|-
|985
|[[User:MuthukurussiElambassery|MuthukurussiElambassery]]
|51
|
|-
|986
|[[User:Sanya3Msyamlal|Sanya3Msyamlal]]
|51
|
|-
|987
|[[User:ValsalaJomyjosepala2|ValsalaJomyjosepala2]]
|51
|
|-
|988
|[[User:Jinesh.ptbMunanas|Jinesh.ptbMunanas]]
|51
|
|-
|989
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:MalarzBOT|MalarzBOT]]
|51
|
|-
|990
|[[User:SyamPranav cheraiV R|SyamPranav V cheraiR]]
|50
|
|-
|991
|[[User:MSBOTSajeerkanhirode|MSBOTSajeerkanhirode]]
|50
|
|-
|992
|[[User:JayarathinaHariprasad vk|JayarathinaHariprasad vk]]
|50
|
|-
|993
|[[User:Zeal4linuxSarafvpz|Zeal4linuxSarafvpz]]
|50
|
|-
|994
|[[User:RevikumarvasuSyam cherai|RevikumarvasuSyam cherai]]
|50
|
|-
|995
|[[User:SaleemperumukkuMSBOT|SaleemperumukkuMSBOT]]
|50
|
|-
|996
|[[User:NjardarBotJayarathina|NjardarBotJayarathina]]
|50
|
|-
|997
|[[User:Pranav V RZeal4linux|Pranav V RZeal4linux]]
|50
|
|-
|998
|[[User:SajeerkanhirodeRevikumarvasu|SajeerkanhirodeRevikumarvasu]]
|50
|
|-
|999
|[[User:Hariprasad vkSaleemperumukku|Hariprasad vkSaleemperumukku]]
|50
|
|-
|1000
|[[User:SarafvpzNjardarBot|SarafvpzNjardarBot]]
|50
|
5,926

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3434393" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്