"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1449
|[[User:JijomthomasMojojojoed|JijomthomasMojojojoed]]
|29
|
|-
|1450
|[[User:Jijomthomas|Jijomthomas]]
|[[User:വിനീഷ് നരിക്കോട്|വിനീഷ് നരിക്കോട്]]
|29
|
|-
|1451
|[[User:വിനീഷ് നരിക്കോട്|വിനീഷ് നരിക്കോട്]]
|[[User:Catverine|Catverine]]
|29
|
|-
|1452
|[[User:Ramu kaviyoorCatverine|Ramu kaviyoorCatverine]]
|29
|
|-
|1453
|[[User:JasirRamu keecherikaviyoor|JasirRamu keecherikaviyoor]]
|29
|
|-
|1454
|[[User:HamzahashirJasir keecheri|HamzahashirJasir keecheri]]
|29
|
|-
|1455
|[[User:Niyas musthafa meckalHamzahashir|Niyas musthafa meckalHamzahashir]]
|29
|
|-
|1456
|[[User:JarouldNiyas musthafa meckal|JarouldNiyas musthafa meckal]]
|29
|
|-
|1457
|[[User:MuhammedafzalpJarould|MuhammedafzalpJarould]]
|29
|
|-
|1458
|[[User:AzizvaladMuhammedafzalp|AzizvaladMuhammedafzalp]]
|29
|
|-
|1459
|[[User:Irfanarimbra786Azizvalad|Irfanarimbra786Azizvalad]]
|29
|
|-
|1460
|[[User:IndhuMenonIrfanarimbra786|IndhuMenonIrfanarimbra786]]
|29
|
|-
|1461
|[[User:MywikimediaaccountIndhuMenon|MywikimediaaccountIndhuMenon]]
|29
|
|-
|1462
|[[User:Lakshmi MCAMywikimediaaccount|Lakshmi MCAMywikimediaaccount]]
|29
|
|-
|1463
|[[User:Pokiridebba468Lakshmi MCA|Pokiridebba468Lakshmi MCA]]
|29
|
|-
|1464
|[[User:Pokiridebba468|Pokiridebba468]]
|29
|
|-
|1465
|[[User:Vyasaa|Vyasaa]]
|28
|
|-
|1466
|1465
|[[User:Francisablogz|Francisablogz]]
|28
|
|-
|1467
|1466
|[[User:Angeljoy.c|Angeljoy.c]]
|28
|
|-
|1468
|1467
|[[User:Sathya narendran|Sathya narendran]]
|28
|
|-
|1469
|1468
|[[User:Zaarizoozs|Zaarizoozs]]
|28
|
|-
|1470
|1469
|[[User:SAIFUDDEEN VALIYAKATH|SAIFUDDEEN VALIYAKATH]]
|28
|
|-
|1471
|1470
|[[User:Salimpadikkal|Salimpadikkal]]
|28
|
|-
|1472
|1471
|[[User:Ottayaan|Ottayaan]]
|28
|
|-
|1473
|1472
|[[User:Sureshk3018|Sureshk3018]]
|28
|
|-
|1474
|1473
|[[User:Akumar|Akumar]]
|28
|
|-
|1475
|1474
|[[User:Sivan~mlwiki|Sivan~mlwiki]]
|28
|
|-
|1476
|1475
|[[User:Nairkd~mlwiki|Nairkd~mlwiki]]
|28
|
|-
|1477
|1476
|[[User:Natkeeran|Natkeeran]]
|28
|
|-
|1478
|1477
|[[User:Meledan3|Meledan3]]
|28
|
|-
|1479
|1478
|[[User:Rajeshkslc|Rajeshkslc]]
|28
|
|-
|1480
|1479
|[[User:Berlin~mlwiki|Berlin~mlwiki]]
|28
|
|-
|1481
|1480
|[[User:Challiovsky|Challiovsky]]
|28
|
|-
|1482
|1481
|[[User:Mallumon|Mallumon]]
|28
|
|-
|1483
|1482
|[[User:Teles|Teles]]
|28
|
|-
|1484
|1483
|[[User:Prakashkpc255|Prakashkpc255]]
|28
|
|-
|1485
|1484
|[[User:Maneeshi|Maneeshi]]
|28
|
|-
|1486
|1485
|[[User:Sudeesh rajashekharan|Sudeesh rajashekharan]]
|28
|
|-
|1487
|1486
|[[User:Koralatil|Koralatil]]
|28
|
|-
|1488
|1487
|[[User:Gopuvnair|Gopuvnair]]
|28
|
|-
|1489
|1488
|[[User:4u Glafy Paul|4u Glafy Paul]]
|28
|
|-
|1490
|1489
|[[User:Vaishq|Vaishq]]
|28
|
|-
|1491
|1490
|[[User:Hashimps|Hashimps]]
|28
|
|-
|1492
|1491
|[[User:Preethic84|Preethic84]]
|28
|
|-
|1493
|1492
|[[User:Ashikfalcon|Ashikfalcon]]
|28
|
|-
|1494
|1493
|[[User:സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം|സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം]]
|28
|
|-
|1495
|1494
|[[User:Gautham Krishna 007|Gautham Krishna 007]]
|27
|
|-
|1496
|1495
|[[User:Hasley|Hasley]]
|27
|
|-
|1497
|1496
|[[User:Ajeesh dethan|Ajeesh dethan]]
|27
|
|-
|1498
|1497
|[[User:Gowri Narayann|Gowri Narayann]]
|27
|
|-
|1499
|1498
|[[User:Ammuvenunadh|Ammuvenunadh]]
|27
|
|-
|1500
|1499
|[[User:Ihakkim|Ihakkim]]
|27
|
|-
|1501
|1500
|[[User:Woken a kill|Woken a kill]]
|27
|
|-
|1502
|1501
|[[User:Rathinravi|Rathinravi]]
|27
|
|-
|1503
|1502
|[[User:Musthafa k salam|Musthafa k salam]]
|27
|
|-
|1504
|1503
|[[User:Khaleelurahman|Khaleelurahman]]
|27
|
|-
|1505
|1504
|[[User:Jasbeernoushad|Jasbeernoushad]]
|27
|
|-
|1506
|1505
|[[User:Sharadendu1|Sharadendu1]]
|27
|
|-
|1507
|1506
|[[User:Sarath lal thayyil|Sarath lal thayyil]]
|27
|
|-
|1508
|1507
|[[User:Namahtuog|Namahtuog]]
|27
|
|-
|1509
|1508
|[[User:Kkjj|Kkjj]]
|27
|
|-
|1510
|1509
|[[User:ദേവാൻഷി|ദേവാൻഷി]]
|27
|
|-
|1511
|1510
|[[User:SHOBARAJ K P|SHOBARAJ K P]]
|27
|
|-
|1512
|1511
|[[User:Sreeku|Sreeku]]
|27
|
|-
|1513
|1512
|[[User:Ibru|Ibru]]
|27
|
|-
|1514
|1513
|[[User:Abdilla|Abdilla]]
|27
|
|-
|1515
|1514
|[[User:Le Pied-bot~mlwiki|Le Pied-bot~mlwiki]]
|27
|യന്ത്രം
|-
|1516
|1515
|[[User:Arun perumkunnil|Arun perumkunnil]]
|27
|
|-
|1517
|1516
|[[User:PrameelaPM|PrameelaPM]]
|27
|
|-
|1518
|1517
|[[User:Santha|Santha]]
|27
|
|-
|1519
|1518
|[[User:Abrahamoommenk|Abrahamoommenk]]
|27
|
|-
|1520
|1519
|[[User:Dr.aromal|Dr.aromal]]
|27
|
|-
|1521
|1520
|[[User:Panickersivanand|Panickersivanand]]
|27
|
|-
|1522
|1521
|[[User:Ver-bot|Ver-bot]]
|27
|
|-
|1523
|1522
|[[User:Akashsasankan|Akashsasankan]]
|27
|
|-
|1524
|1523
|[[User:Sunilidamana|Sunilidamana]]
|27
|
|-
|1525
|1524
|[[User:Madrid|Madrid]]
|27
|
|-
|1526
|1525
|[[User:Vijinvenu|Vijinvenu]]
|27
|
|-
|1527
|1526
|[[User:Roji~mlwiki|Roji~mlwiki]]
|27
|
|-
|1528
|1527
|[[User:Sudheeshthulaseedharan|Sudheeshthulaseedharan]]
|27
|
|-
|1529
|1528
|[[User:Siddieque|Siddieque]]
|27
|
|-
|1530
|1529
|[[User:~riley|~riley]]
|27
|
|-
|1531
|1530
|[[User:SimmeD|SimmeD]]
|27
|
|-
|1532
|1531
|[[User:Jabbar~mlwiki|Jabbar~mlwiki]]
|27
|
|-
|1533
|1532
|[[User:Ashrafulkhalq|Ashrafulkhalq]]
|27
|
|-
|1534
|1533
|[[User:Tkkareem|Tkkareem]]
|26
|
|-
|1535
|1534
|[[User:Qmsarge~mlwiki|Qmsarge~mlwiki]]
|26
|
|-
|1536
|1535
|[[User:Jyothirmayi|Jyothirmayi]]
|26
|
|-
|1537
|1536
|[[User:Kssnrm|Kssnrm]]
|26
|
|-
|1538
|1537
|[[User:Abdullahbinzuhair|Abdullahbinzuhair]]
|26
|
|-
|1539
|1538
|[[User:RaviC|RaviC]]
|26
|
|-
|1540
|1539
|[[User:Abdulvahabm|Abdulvahabm]]
|26
|
|-
|1541
|1540
|[[User:Cekli829|Cekli829]]
|26
|
|-
|1542
|1541
|[[User:ARUNKUMAR P.R|ARUNKUMAR P.R]]
|26
|
|-
|1543
|1542
|[[User:Vineethkartha|Vineethkartha]]
|26
|
|-
|1544
|1543
|[[User:Sesukodussery|Sesukodussery]]
|26
|
|-
|1545
|1544
|[[User:Vajrabahu|Vajrabahu]]
|26
|
|-
|1546
|1545
|[[User:Manikantan vp|Manikantan vp]]
|26
|
|-
|1547
|1546
|[[User:Asif abubacker|Asif abubacker]]
|26
|
|-
|1548
|1547
|[[User:Ramsankar|Ramsankar]]
|26
|
|-
|1549
|1548
|[[User:Poet Umayanalloor|Poet Umayanalloor]]
|26
|
|-
|1550
|1549
|[[User:Mrsyamkumar|Mrsyamkumar]]
|26
|
|-
|1551
|1550
|[[User:Sarath karippoor|Sarath karippoor]]
|26
|
|-
|1552
|1551
|[[User:Bijoalex|Bijoalex]]
|26
|
|-
|1553
|1552
|[[User:Maheenasmkollam|Maheenasmkollam]]
|26
|
|-
|1554
|1553
|[[User:Rajivpanapuzha|Rajivpanapuzha]]
|26
|
|-
|1555
|1554
|[[User:Devikrupa|Devikrupa]]
|26
|
|-
|1556
|1555
|[[User:Progressive lights1|Progressive lights1]]
|26
|
|-
|1557
|1556
|[[User:Jasiya Rakheeb|Jasiya Rakheeb]]
|26
|
|-
|1558
|1557
|[[User:അരുൺ. എസ്|അരുൺ. എസ്]]
|26
|
|-
|1559
|1558
|[[User:Gopikamaya|Gopikamaya]]
|26
|
|-
|1560
|1559
|[[User:Harisiv|Harisiv]]
|26
|
|-
|1561
|1560
|[[User:Pjam007|Pjam007]]
|26
|
|-
|1562
|1561
|[[User:Joshyvj|Joshyvj]]
|26
|
|-
|1563
|1562
|[[User:Bobgali|Bobgali]]
|26
|
|-
|1564
|1563
|[[User:Sajil Vincent|Sajil Vincent]]
|26
|
|-
|1565
|1564
|[[User:Arshad.ka5|Arshad.ka5]]
|26
|
|-
|1566
|1565
|[[User:Sainudeenki|Sainudeenki]]
|26
|
|-
|1567
|1566
|[[User:Ajil narayanan|Ajil narayanan]]
|26
|
|-
|1568
|1567
|[[User:Sajanjcb|Sajanjcb]]
|26
|
|-
|1569
|1568
|[[User:Vineshvinesh|Vineshvinesh]]
|26
|
|-
|1570
|1569
|[[User:Azlams|Azlams]]
|26
|
|-
|1571
|1570
|[[User:Jithusunny|Jithusunny]]
|26
|
|-
|1572
|1571
|[[User:Nandedamana|Nandedamana]]
|26
|
|-
|1573
|1572
|[[User:Vsthrissur1995|Vsthrissur1995]]
|25
|
|-
|1574
|1573
|[[User:Raveendranadhan KN|Raveendranadhan KN]]
|25
|
|-
|1575
|1574
|[[User:Pradyotham|Pradyotham]]
|25
|
|-
|1576
|1575
|[[User:Lijovklm|Lijovklm]]
|25
|
|-
|1577
|1576
|[[User:Rachmat04|Rachmat04]]
|25
|
|-
|1578
|1577
|[[User:Sriharitvm|Sriharitvm]]
|25
|
|-
|1579
|1578
|[[User:Tomskonumadam1|Tomskonumadam1]]
|25
|
|-
|1580
|1579
|[[User:Jaleelabdul|Jaleelabdul]]
|25
|
|-
|1581
|1580
|[[User:Subhash mohanraj|Subhash mohanraj]]
|25
|
|-
|1582
|1581
|[[User:Abhinand p s iyyad|Abhinand p s iyyad]]
|25
|
|-
|1583
|1582
|[[User:Ashwinnambiarm|Ashwinnambiarm]]
|25
|
|-
|1584
|1583
|[[User:Aneeskdr|Aneeskdr]]
|25
|
|-
|1585
|1584
|[[User:Irfan kottaparamban|Irfan kottaparamban]]
|25
|
|-
|1586
|1585
|[[User:Viswam|Viswam]]
|25
|
|-
|1587
|1586
|[[User:കുര്യാക്കോസ്|കുര്യാക്കോസ്]]
|25
|
|-
|1588
|1587
|[[User:Anoopas|Anoopas]]
|25
|
|-
|1589
|1588
|[[User:Adithyan|Adithyan]]
|25
|
|-
|1590
|1589
|[[User:Sx|Sx]]
|25
|
|-
|1591
|1590
|[[User:GerardM|GerardM]]
|25
|
|-
|1592
|1591
|[[User:StigBot|StigBot]]
|25
|യന്ത്രം
|-
|1593
|1592
|[[User:Sardur|Sardur]]
|25
|
|-
|1594
|1593
|[[User:Magicbose|Magicbose]]
|25
|
|-
|1595
|1594
|[[User:Russavia|Russavia]]
|25
|
|-
|1596
|1595
|[[User:Zxabot|Zxabot]]
|25
|യന്ത്രം
|-
|1597
|1596
|[[User:Brihaspathi|Brihaspathi]]
|25
|
|-
|1598
|1597
|[[User:Prashant|Prashant]]
|25
|
|-
|1599
|1598
|[[User:Nmkuttiady|Nmkuttiady]]
|25
|
|-
|1600
|1599
|[[User:Harithakan|Harithakan]]
|25
|
|-
|1601
|1600
|[[User:Jomon999666|Jomon999666]]
|25
|
|-
|1602
|1601
|[[User:Ras67|Ras67]]
|25
|
|-
|1603
|1602
|[[User:Materialscientist|Materialscientist]]
|25
|
|-
|1604
|1603
|[[User:Visakharaja|Visakharaja]]
|25
|
|-
|1605
|1604
|[[User:Bill william compton|Bill william compton]]
|25
|
|-
|1606
|1605
|[[User:Anonyantony|Anonyantony]]
|25
|
|-
|1607
|1606
|[[User:Midhunmohanvm|Midhunmohanvm]]
|25
|
|-
|1608
|1607
|[[User:Sureshbabuvvkv|Sureshbabuvvkv]]
|25
|
|-
|1609
|1608
|[[User:Dileepunnikri|Dileepunnikri]]
|25
|
|-
|1610
|1609
|[[User:Asmiyass|Asmiyass]]
|25
|
|-
|1611
|1610
|[[User:Kuriakose Niranam|Kuriakose Niranam]]
|25
|
|-
|1612
|1611
|[[User:Sreejith SA kerala|Sreejith SA kerala]]
|25
|
|-
|1613
|1612
|[[User:ANEES MKC|ANEES MKC]]
|25
|
|-
|1614
|1613
|[[User:Vatsmaxed|Vatsmaxed]]
|25
|
|-
|1615
|1614
|[[User:Radhakrishnan kcd|Radhakrishnan kcd]]
|25
|
|-
|1616
|1615
|[[User:ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി|ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി]]
|25
|
|-
|1617
|1616
|[[User:അംഅം|അംഅം]]
|25
|
|-
|1618
|1617
|[[User:കാണി|കാണി]]
|25
|
|-
|1619
|1618
|[[User:Anakuzhy|Anakuzhy]]
|25
|
|-
|1620
|1619
|[[User:ശ്യാം പ്രസാദ്|ശ്യാം പ്രസാദ്]]
|24
|
|-
|1621
|1620
|[[User:Alwinks137|Alwinks137]]
|24
|
|-
|1622
|1621
|[[User:ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ|ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ]]
|24
|
|-
|1623
|1622
|[[User:Nikh.vr|Nikh.vr]]
|24
|
|-
|1624
|1623
|[[User:Haneeshvkn1|Haneeshvkn1]]
|24
|
|-
|1625
|1624
|[[User:Subins2000|Subins2000]]
|24
|
|-
|1626
|1625
|[[User:Thahirkm07|Thahirkm07]]
|24
|
|-
|1627
|1626
|[[User:Nishad K Saleem|Nishad K Saleem]]
|24
|
|-
|1628
|1627
|[[User:Sreyasmohan|Sreyasmohan]]
|24
|
|-
|1629
|1628
|[[User:Kariyara|Kariyara]]
|24
|
|-
|1630
|1629
|[[User:പയാളം|പയാളം]]
|24
|
|-
|1631
|1630
|[[User:Anaghareman|Anaghareman]]
|24
|
|-
|1632
|1631
|[[User:Agnostos Theos|Agnostos Theos]]
|24
|
|-
|1633
|1632
|[[User:A1Cafel|A1Cafel]]
|24
|
|-
|1634
|1633
|[[User:Unni vaibhav|Unni vaibhav]]
|24
|
|-
|1635
|1634
|[[User:Eniisi Lisika|Eniisi Lisika]]
|24
|
|-
|1636
|1635
|[[User:Abhirami Forestry|Abhirami Forestry]]
|24
|
|-
|1637
|1636
|[[User:TVAbdurahimankutty|TVAbdurahimankutty]]
|24
|
|-
|1638
|1637
|[[User:S.Chandrasekharan Nair~mlwiki|S.Chandrasekharan Nair~mlwiki]]
|24
|
|-
|1639
|1638
|[[User:Pramuq|Pramuq]]
|24
|
|-
|1640
|1639
|[[User:Nibujohn|Nibujohn]]
|24
|
|-
|1641
|1640
|[[User:Sexylady|Sexylady]]
|24
|
|-
|1642
|1641
|[[User:Riasnelli|Riasnelli]]
|24
|
|-
|1643
|1642
|[[User:Wellwisher~mlwiki|Wellwisher~mlwiki]]
|24
|
|-
|1644
|1643
|[[User:Ajithchandra|Ajithchandra]]
|24
|
|-
|1645
|1644
|[[User:Unnikris|Unnikris]]
|24
|
|-
|1646
|1645
|[[User:രാജീവ് വി|രാജീവ് വി]]
|24
|
|-
|1647
|1646
|[[User:Marcok|Marcok]]
|24
|
|-
|1648
|1647
|[[User:Nora72|Nora72]]
|24
|
|-
|1649
|1648
|[[User:Anasmp|Anasmp]]
|24
|
|-
|1650
|1649
|[[User:Sameerct|Sameerct]]
|24
|
|-
|1651
|1650
|[[User:Najupallikkal|Najupallikkal]]
|24
|
|-
|1652
|1651
|[[User:Vsmahesh|Vsmahesh]]
|24
|
|-
|1653
|1652
|[[User:Averaver|Averaver]]
|24
|
|-
|1654
|1653
|[[User:Mubarak1447|Mubarak1447]]
|24
|
|-
|1655
|1654
|[[User:Hoo User Page Bot|Hoo User Page Bot]]
|24
|
|-
|1656
|1655
|[[User:Abhiabhi.abhilash7|Abhiabhi.abhilash7]]
|24
|
|-
|1657
|1656
|[[User:Naveen Ramanathan|Naveen Ramanathan]]
|24
|
|-
|1658
|1657
|[[User:Abhianand|Abhianand]]
|24
|
|-
|1659
|1658
|[[User:Reju.kaipreth|Reju.kaipreth]]
|24
|
|-
|1660
|1659
|[[User:ReyBrujo|ReyBrujo]]
|23
|
|-
|1661
|1660
|[[User:Me Haridas|Me Haridas]]
|23
|
|-
|1662
|1661
|[[User:Ebynair|Ebynair]]
|23
|
|-
|1663
|1662
|[[User:Dingismi|Dingismi]]
|23
|
|-
|1664
|1663
|[[User:ആകാശ്|ആകാശ്]]
|23
|
|-
|1665
|1664
|[[User:Mercy|Mercy]]
|23
|
|-
|1666
|1665
|[[User:Hercule|Hercule]]
|23
|
|-
|1667
|1666
|[[User:Romaine|Romaine]]
|23
|
|-
|1668
|1667
|[[User:Leszek Jańczuk|Leszek Jańczuk]]
|23
|
|-
|1669
|1668
|[[User:Chinchu.c|Chinchu.c]]
|23
|
|-
|1670
|1669
|[[User:Rsajan|Rsajan]]
|23
|
|-
|1671
|1670
|[[User:Merlissimo|Merlissimo]]
|23
|
|-
|1672
|1671
|[[User:Sreekerala|Sreekerala]]
|23
|
|-
|1673
|1672
|[[User:Shankara 2000|Shankara 2000]]
|23
|
|-
|1674
|1673
|[[User:Rschen7754|Rschen7754]]
|23
|
|-
|1675
|1674
|[[User:BRUTE|BRUTE]]
|23
|
|-
|1676
|1675
|[[User:Zscout370|Zscout370]]
|23
|
|-
|1677
|1676
|[[User:Rohithmvk|Rohithmvk]]
|23
|
|-
|1678
|1677
|[[User:Anaghalakshmeeka|Anaghalakshmeeka]]
|23
|
|-
|1679
|1678
|[[User:Krassotkin|Krassotkin]]
|23
|
|-
|1680
|1679
|[[User:Mvalappil|Mvalappil]]
|23
|
|-
|1681
|1680
|[[User:Malarz pl|Malarz pl]]
|23
|
|-
|1682
|1681
|[[User:Amjadaliem|Amjadaliem]]
|23
|
|-
|1683
|1682
|[[User:Hariprasad.ka|Hariprasad.ka]]
|23
|
|-
|1684
|1683
|[[User:മൃദുൽ|മൃദുൽ]]
|23
|
|-
|1685
|1684
|[[User:Subinthottil|Subinthottil]]
|23
|
|-
|1686
|1685
|[[User:Marunadanmalayali|Marunadanmalayali]]
|23
|
|-
|1687
|1686
|[[User:Vaishaked|Vaishaked]]
|23
|
|-
|1688
|1687
|[[User:Plant Village Charitable Society|Plant Village Charitable Society]]
|23
|
|-
|1689
|1688
|[[User:Najamehjabin1998|Najamehjabin1998]]
|23
|
|-
|1690
|1689
|[[User:Aiswarya1999|Aiswarya1999]]
|23
|
|-
|1691
|1690
|[[User:Muhammednihal|Muhammednihal]]
|23
|
|-
|1692
|1691
|[[User:Hinduisam|Hinduisam]]
|23
|
|-
|1693
|1692
|[[User:Mayookhkvm|Mayookhkvm]]
|23
|
|-
|1694
|1693
|[[User:Aliwal2012|Aliwal2012]]
|23
|
|-
|1695
|1694
|[[User:Nibumjohn|Nibumjohn]]
|23
|
|-
|1696
|1695
|[[User:Muhammednishadkashifi|Muhammednishadkashifi]]
|23
|
|-
|1697
|1696
|[[User:Joshina|Joshina]]
|23
|
|-
|1698
|1697
|[[User:Wim b|Wim b]]
|23
|
|-
|1699
|1698
|[[User:Akhil thundiyil|Akhil thundiyil]]
|23
|
|-
|1700
|1699
|[[User:Ajeshkg|Ajeshkg]]
|23
|
|-
|1701
|1700
|[[User:S84thomas|S84thomas]]
|23
|
|-
|1702
|1701
|[[User:സില്വാനസ്|സില്വാനസ്]]
|23
|
|-
|1703
|1702
|[[User:Kcarun17|Kcarun17]]
|23
|
|-
|1704
|1703
|[[User:Marakkulamkunnu|Marakkulamkunnu]]
|23
|
|-
|1705
|1704
|[[User:Arunmr bharath|Arunmr bharath]]
|23
|
|-
|1706
|1705
|[[User:പ്രശോഭ് രവി|പ്രശോഭ് രവി]]
|23
|
|-
|1707
|1706
|[[User:അർപ്പൺ|അർപ്പൺ]]
|22
|
|-
|1708
|1707
|[[User:Zeeshankm|Zeeshankm]]
|22
|
|-
|1709
|1708
|[[User:Sarath nedumangad|Sarath nedumangad]]
|22
|
|-
|1710
|1709
|[[User:Afsalkilayil|Afsalkilayil]]
|22
|
|-
|1711
|1710
|[[User:Masum Ibn Musa|Masum Ibn Musa]]
|22
|
|-
|1712
|1711
|[[User:Navas Puthanazhi|Navas Puthanazhi]]
|22
|
|-
|1713
|1712
|[[User:Arjunkarappayil|Arjunkarappayil]]
|22
|
|-
|1714
|1713
|[[User:Moralmedia|Moralmedia]]
|22
|
|-
|1715
|1714
|[[User:Binusasidharan|Binusasidharan]]
|22
|
|-
|1716
|1715
|[[User:Zudhiz|Zudhiz]]
|22
|
|-
|1717
|1716
|[[User:Fakrudeen Bava|Fakrudeen Bava]]
|22
|
|-
|1718
|1717
|[[User:THOMAS LINET|THOMAS LINET]]
|22
|
|-
|1719
|1718
|[[User:Dhipujoy|Dhipujoy]]
|22
|
|-
|1720
|1719
|[[User:BIDHUN BNK|BIDHUN BNK]]
|22
|
|-
|1721
|1720
|[[User:Sandesh9822|Sandesh9822]]
|22
|
|-
|1722
|1721
|[[User:Nirmal Mpm|Nirmal Mpm]]
|22
|
|-
|1723
|1722
|[[User:Drbsbinu|Drbsbinu]]
|22
|
|-
|1724
|1723
|[[User:Sanil6626|Sanil6626]]
|22
|
|-
|1725
|1724
|[[User:ShafiKotayil|ShafiKotayil]]
|22
|
|-
|1726
|1725
|[[User:Rajmohankumar|Rajmohankumar]]
|22
|
|-
|1727
|1726
|[[User:Abduvallappuzha|Abduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1728
|1727
|[[User:Shinysajan|Shinysajan]]
|22
|
|-
|1729
|1728
|[[User:JasminBabu|JasminBabu]]
|22
|
|-
|1730
|1729
|[[User:Khurfanahdi|Khurfanahdi]]
|22
|
|-
|1731
|1730
|[[User:Apletters|Apletters]]
|22
|
|-
|1732
|1731
|[[User:Abhijanamwiki|Abhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1733
|1732
|[[User:Sanucholayil|Sanucholayil]]
|22
|
|-
|1734
|1733
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|22
|
|-
|1735
|1734
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1736
|1735
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1737
|1736
|[[User:Jasim|Jasim]]
|22
|
|-
|1738
|1737
|[[User:Namithavk|Namithavk]]
|22
|
|-
|1739
|1738
|[[User:Sankar shr|Sankar shr]]
|22
|
|-
|1740
|1739
|[[User:Bajpan|Bajpan]]
|22
|
|-
|1741
|1740
|[[User:Kaldari|Kaldari]]
|22
|
|-
|1742
|1741
|[[User:Khader patteppadam|Khader patteppadam]]
|22
|
|-
|1743
|1742
|[[User:Irshadkadayil|Irshadkadayil]]
|22
|
|-
|1744
|1743
|[[User:INeverCry|INeverCry]]
|22
|
|-
|1745
|1744
|[[User:Mardus|Mardus]]
|22
|
|-
|1746
|1745
|[[User:Subisasankan|Subisasankan]]
|22
|
|-
|1747
|1746
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|22
|
|-
|1748
|1747
|[[User:Salihmcs|Salihmcs]]
|22
|
|-
|1749
|1748
|[[User:Rajvardhanmehra|Rajvardhanmehra]]
|22
|
|-
|1750
|1749
|[[User:Muhammedd ansar|Muhammedd ansar]]
|22
|
|-
|1751
|1750
|[[User:Md. Golam Mukit Khan|Md. Golam Mukit Khan]]
|22
|
|-
|1752
|1751
|[[User:Akhil Raj S Kadakkal|Akhil Raj S Kadakkal]]
|22
|
|-
|1753
|1752
|[[User:Bharathigwthm|Bharathigwthm]]
|22
|
|-
|1754
|1753
|[[User:Mechangkara|Mechangkara]]
|22
|
|-
|1755
|1754
|[[User:Josedathil|Josedathil]]
|22
|
|-
|1756
|1755
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1757
|1756
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1758
|1757
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1759
|1758
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1760
|1759
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1761
|1760
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1762
|1761
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1763
|1762
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1764
|1763
|[[User:Vilho-Veli|Vilho-Veli]]
|21
|
|-
|1764
|[[User:Mojojojoed|Mojojojoed]]
|21
|
|-
|1986
|[[User:Rajeesh raghavAjfar123|Rajeesh raghavAjfar123]]
|18
|
|-
|1987
|[[User:NahidSultanRajeesh raghav|NahidSultanRajeesh raghav]]
|18
|
|-
|1988
|[[User:Pratyya GhoshNahidSultan|Pratyya GhoshNahidSultan]]
|18
|
|-
|1989
|[[User:SalimmalicPratyya Ghosh|SalimmalicPratyya Ghosh]]
|18
|
|-
|1990
|[[User:SatharcpSalimmalic|SatharcpSalimmalic]]
|18
|
|-
|1991
|[[User:Satharcp|Satharcp]]
|[[User:K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI|K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI]]
|18
|
|-
|1992
|[[User:K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI|K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI]]
|[[User:EQTN|EQTN]]
|18
|
|-
|1993
|[[User:ProfsureshEQTN|ProfsureshEQTN]]
|18
|
|-
|1994
|[[User:KrajagopaleditorProfsuresh|KrajagopaleditorProfsuresh]]
|18
|
|-
|1995
|[[User:Bims9578Krajagopaleditor|Bims9578Krajagopaleditor]]
|18
|
|-
|1996
|[[User:EurodyneBims9578|EurodyneBims9578]]
|18
|
|-
|1997
|[[User:Harinath rEurodyne|Harinath rEurodyne]]
|18
|
|-
|1998
|[[User:SuperbgogetaHarinath r|SuperbgogetaHarinath r]]
|18
|
|-
|1999
|[[User:Meabhilash.rSuperbgogeta|Meabhilash.rSuperbgogeta]]
|18
|
|-
|2000
|[[User:EditormalluMeabhilash.r|EditormalluMeabhilash.r]]
|18
|
5,938

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3432167" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്