"വിക്കിപീഡിയ:തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
<br>
 
നിലവിലെ ഫലകം താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ മൂന്നുരീതീയിൽ ഉപയോഗിക്കാം
<br>
ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കാവുന്ന താളുകളുടെ സംവാദതാളിൽ ഫലകം ചേർക്കേണ്ട രീതി<br>
<code>'''<nowiki>{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196|potential=yes}}</nowiki>'''</code> <br>
അപ്പോൾ ഫലകം താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ദൃശ്യമാകും.
{{Tmbox |type=notice |imageright=[[File:LSGI1196_logo.png|50px]]|style=width:80%; height: 80px; margin:0 auto; padding: 1em; font-size: larger; border:2px solid #f57a9f; background: #fdf0e7; | text= <center>
ഈ ലേഖനം [[വിക്കിപീഡിയ:LSGI1196|കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ]] ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
 
<br>
ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട താളുകളുടെ സംവാദതാളിൽ ഫലകം ചേർക്കേണ്ട രീതി<br>
<code>'''<nowiki>{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196|expanded=yes}}</nowiki>'''</code><br>
അപ്പോൾ ഫലകം താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ദൃശ്യമാകും.
{{Tmbox |type=notice |imageright=[[File:LSGI1196_logo.png|50px]]|style=width:80%; height: 80px; margin:0 auto; padding: 1em; font-size: larger; border:2px solid #f57a9f; background: #f0fde7; | text= <center>
ഈ ലേഖനം [[വിക്കിപീഡിയ:LSGI1196|കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ]] ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
 
<br>
ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട താളുകളുടെ സംവാദതാളിൽ ഫലകം ചേർക്കേണ്ട രീതി<br>
<code>'''<nowiki>{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196}}</nowiki>'''</code><br>
അപ്പോൾ ഫലകം താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ദൃശ്യമാകും.
{{Tmbox |type=notice |imageright=[[File:LSGI1196_logo.png|50px]]|style=width:80%; height: 80px; margin:0 auto; padding: 1em; font-size: larger; border:2px solid #f57a9f; background: #e7f0fd; | text= <center>
ഈ ലേഖനം [[വിക്കിപീഡിയ:LSGI1196|കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ]] ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3416502" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്