"ഫലകം:Time" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,275 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
subst
(+JST UTC+9)
(subst)
<includeonly>{{#switch:{{lc:{{{1|utc}}}}}
|utc={{CURRENTTIME}}, {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} ([[Coordinated Universal Time|UTC]])
|cet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}} ([[Central European Time|CET]])
|eet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}} ([[Eastern European Time|EET]])
|pst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}} ([[Pacific Time Zone|PST]])
|pst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}} ([[Pacific Time Zone|PST]])
|mst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}} ([[Mountain Time Zone|MST]])
|ist={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}} ([[Indian Standard Time|IST]])
|gmt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}} ([[Greenwich Mean Time|GMT]])
|cst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}} ([[Central Time Zone|CST]])
|est={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}} ([[Eastern Time Zone|EST]])
|ast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/AST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/AST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/AST offset}}}} ([[Atlantic Time Zone|AST]])
|akst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}} ([[Alaska Time Zone|AKST]])
|hst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}} ([[Hawaii-Aleutian Time Zone|HAST]])
|chst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}} ([[Chamorro Time Zone|ChST]])
|jst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}} ([[Japan Standard Time|JST]])
|bt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}} ([[Beijing time|BT]])
|wit={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}} ([[UTC+7|WIT]])
|eit={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}} ([[UTC+9|EIT]])
|#default={{FormattingError|Error in {{tl|time}}: first argument ('{{{1}}}') is not a valid timezone.}}
}}</includeonly><noinclude>
5

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2058638" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്