"ഫലകം:Buddhism topics" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

20 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
minor fixes
imported>Keraunos
(Refine link to the eight consciousnesses.)
imported>Colonies Chris
(minor fixes)
* [[Nirvana]]
* [[Middle way|Middle Way]]
 
 
| group2 = [[Gautama Buddha|The Buddha]]
** [[Yasodharā|Yasodhara (wife)]]
** [[Rāhula|Rahula (son)]]
* [[PlacesList of places where Gautama Buddha stayed|Places where the Buddha stayed]]
* [[Gautama Buddha in world religions|Buddha in world religions]]
 
 
| group3 = [[Glossary of Buddhism|Key concepts]]
* [[Saṃsāra (Buddhism)|Saṃsāra]]
* [[Saṅkhāra]]
* [[KleśāKleshas (Buddhism)|Defilements]]
* [[Avidyā (Buddhism)|Ignorance]]
* [[Taṇhā|Craving]]
* [[Enlightenment in Buddhism|Enlightenment (Awakening)]]
* [[Parinirvana]]
* [[TathātāTathatā/Dharmatā|Thusness]]
* [[Two truths doctrine]]
* [[Śūnyatā|Emptiness]]
** [[Naraka (Buddhism)|Hell]]
* [[Trailokya|Three planes of existence]]
 
 
| group5 = [[:Category:Buddhist practices|Practices]]
* [[Śīla|Morality]]
** [[Five Precepts|Precepts]]
** [[Bodhisattva vowsvow]]
** [[Patimokkha]]
* [[Threefold Training]]
** [[Karuṇā|Compassion]]
** [[Mudita|Sympathetic joy]]
** [[UpeksaUpekkha|Equanimity]]
* [[Pāramitā|Perfections]]
* [[Bodhipakkhiyādhammā|Enlightenment Qualities]]
* [[Mindfulness]]
** [[Satipatthana]]
* [[Dhyāna in Buddhism|Jhāna/Dhyāna]]
** [[Dhyāna in Buddhism|Dhyāna]]
* [[Bhavana]]
* [[Buddhist meditation|Meditation]]
** {{IAST|[[Kammaṭṭhāna]]}}
** [[Anussati|Recollection]]
** [[Simran (Sanskrit word)|Smarana]]
** [[Anapanasati|Mindfulness of Breathing]]
** [[Samatha|Serenity meditation]]
** [[Tantra]]
** [[Tertön]]
** [[Terma (Buddhismreligion)|Terma]]
 
| group6 = [[Nirvana|Attainment]]
** [[Sakadagami|Once-returner]]
** [[Anāgāmi|Non-returner]]
** [[Arhat (Buddhism)|Arhat]]
 
| group7 = [[Buddhist monasticism|Monasticism]]
* [[Bhikkhu|Monk]]
* [[Bhikkhuni|Nun]]
* [[SamaneraŚrāmaṇera|Novice monk]]
* [[SamaneriŚrāmaṇerī|Novice nun]]
* [[Anagarika]]
* [[Ajahn]]
* [[Tulku]]
* [[Householder (Buddhism)|Householder]]
* [[Upāsaka and Upāsikā|Lay follower]]
* [[Śrāvaka|Disciple]]
 
* [[Gautama Buddha]]
* [[Sariputta|Sāriputta]]
* [[MoggallanaMaudgalyayana|Mahamoggallāna]]
* [[Ananda]]
* [[Mahākāśyapa|Maha Kassapa]]
* [[Buddhism in Burma|Burma]]
* [[Buddhism in Cambodia|Cambodia]]
* [[Chinese Buddhism in China|China]]
* [[History of Buddhism in India|India]]
* [[Buddhism in Indonesia|Indonesia]]
* [[Buddhism in Japan|Japan]]
* [[Korean Buddhism in Korea|Korea]]
* [[Buddhism in Laos|Laos]]
* [[Buddhism in Malaysia|Malaysia]]
* [[History of Buddhism in India]]
* [[Decline of Buddhism in India]]
* [[Ashoka the Great]]
* [[Greco-Buddhism]]
* [[Buddhism and the Roman world]]
** [[Asalha Puja]]
** [[Vassa|Rains retreat]]
* [[TricivaraKasaya (clothing)|Monastic robe]]
* [[Buddhist architecture|Architecture]]
** [[Vihara]]
* [[Maitreya]]
* [[Avalokiteśvara]]
** [[Guan YinGuanyin]]
* [[Amitābha]]
* [[Brahmā (Buddhism)|Brahmā]]
* [[Buddhism and Christianity|Christianity]]
* [[Buddhism and Theosophy|Theosophy]]
* [[GnosticismBuddhism and BuddhismGnosticism|Gnosticism]]
 
 
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2047072" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്