എ.ബി.സി.ഡി: അമേരിക്കൻ ബോൺ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഡെസി - മറ്റ് ഭാഷകൾ

മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ എ.ബി.സി.ഡി: അമേരിക്കൻ ബോൺ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഡെസി എന്ന താൾ ലഭ്യമാണ്.

എ.ബി.സി.ഡി: അമേരിക്കൻ ബോൺ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഡെസി എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

ഭാഷകൾ