ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: KernelFreeze
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:15, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3,184
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 702
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org19:49, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org20:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org19:49, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org19:49, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikibooks.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org01:41, 8 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikibooks.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikibooks.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikibooks.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikibooks.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikisource.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikibooks.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org19:50, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org17:10, 14 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikibooks.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
co.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wikimedia.org23:46, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
co.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org00:39, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikibooks.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikibooks.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikibooks.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org20:03, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikibooks.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikibooks.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org22:58, 27 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikibooks.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikinews.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiquote.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org23:14, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikibooks.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikinews.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org19:51, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org19:15, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)2,215patroller, rollbacker
es.wikibooks.org22:05, 8 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org22:03, 20 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiquote.org23:12, 13 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikisource.org20:24, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiversity.org01:51, 20 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikivoyage.org21:52, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wiktionary.org19:54, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikibooks.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikisource.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikibooks.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org19:38, 9 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org00:28, 18 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikibooks.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:48, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikibooks.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org02:29, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org21:49, 24 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikibooks.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikiquote.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org18:18, 5 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org19:52, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org19:52, 14 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org22:37, 25 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org19:34, 20 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org16:10, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikibooks.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikinews.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org19:53, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikiquote.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikibooks.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org23:55, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org18:48, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org19:54, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:12, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikibooks.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
map-bms.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
meta.wikimedia.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137autopatrolled
mg.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikibooks.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikibooks.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mwl.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org18:29, 8 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikibooks.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org19:55, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org20:11, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikibooks.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikinews.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikiquote.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org22:37, 25 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikibooks.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org19:56, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikibooks.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikivoyage.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org20:25, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikibooks.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikisource.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sco.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:27, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikibooks.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org20:24, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org19:16, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikipedia.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikibooks.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org19:57, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikibooks.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikipedia.org19:29, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
test.wikidata.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikibooks.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikibooks.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org19:58, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikibooks.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org20:30, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org00:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikibooks.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikibooks.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikibooks.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org21:59, 20 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org19:49, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
wikimania2014.wikimedia.org20:58, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org22:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xmf.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org19:59, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org19:59, 8 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikibooks.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org23:30, 5 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org20:00, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1