ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Chelbabi Yacine
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:52, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 45
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 37
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
als.wikipedia.org10:13, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org06:58, 27 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org11:19, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikisource.org12:15, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org06:30, 21 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org08:59, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org18:19, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org10:08, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:36, 10 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:26, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org08:24, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org17:00, 5 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org21:52, 11 ഏപ്രിൽ 2013തറവാട് വിക്കി(?)38
fr.wikiquote.org10:07, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org12:18, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org10:14, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org18:30, 22 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org16:31, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org18:02, 12 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org18:34, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org19:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org11:05, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org18:08, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org21:04, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org19:40, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org13:17, 23 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:10, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0