ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Arunkoyyam
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:00, 6 ജൂൺ 2013 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 17
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 17
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org12:02, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org11:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org11:23, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:02, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org12:00, 6 ജൂൺ 2013പുതിയ അംഗത്വം(?)16
ml.wikisource.org08:27, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org08:08, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0