ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Alfasst
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:43, 12 ഫെബ്രുവരി 2012 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 14,676
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 122
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikibooks.org09:26, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wikibooks.org09:30, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org16:06, 19 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikibooks.org09:30, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org16:46, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikibooks.org09:31, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org16:46, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org05:19, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org04:42, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org05:26, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikibooks.org16:47, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org16:47, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org16:47, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org04:32, 11 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org09:21, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org10:00, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,953autopatrolled
cs.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org06:46, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikipedia.org08:43, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org16:02, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,008extendedconfirmed
en.wikibooks.org02:02, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikinews.org02:02, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org05:27, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org05:27, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org02:02, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org05:27, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
en.wiktionary.org02:02, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org10:44, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wiktionary.org06:33, 5 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org07:41, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikibooks.org16:48, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org16:48, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org16:47, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org16:48, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org16:48, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org08:26, 21 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org08:33, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org06:45, 23 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org01:23, 11 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org05:43, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikibooks.org16:48, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org16:48, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org16:48, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org16:48, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org05:27, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
it.wikipedia.org08:55, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org09:22, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org05:34, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org07:15, 5 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org04:39, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
login.wikimedia.org05:21, 20 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org16:51, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:33, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
meta.wikimedia.org09:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ml.wikipedia.org09:43, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)7,489autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org04:24, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)373
ml.wikiquote.org07:34, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
ml.wikisource.org08:05, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
ml.wiktionary.org16:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org05:36, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org04:43, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org08:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org05:22, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org04:23, 21 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org05:21, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org07:03, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org05:22, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org04:24, 21 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikipedia.org06:08, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org03:58, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org05:27, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org09:29, 21 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org01:22, 11 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikibooks.org04:58, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org04:58, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org04:57, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org04:57, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org09:20, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org15:54, 23 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikibooks.org04:59, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org04:59, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org04:59, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org04:41, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikipedia.org05:40, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org16:50, 24 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org05:25, 9 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org06:47, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikibooks.org04:56, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org04:56, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org04:57, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org04:57, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org04:56, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org05:20, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org05:27, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)414
wikimania2014.wikimedia.org07:57, 26 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org15:54, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org04:40, 6 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org15:10, 11 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org05:23, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org07:14, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org05:18, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org05:18, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org05:18, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0