പോർട്രൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി

ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയോ മുഖഭാവങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വം, അവസ്ഥ, ഭാവഭിനയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഛായാചിത്ര ഛായാഗ്രഹണം അഥവാ പോർട്രൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി (Portrait photography).

Natural light portraiture
Portrait of a girl in costume in the natural environment of a gothic festival.
ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയോ മുഖഭാവങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വം, അവസ്ഥ, ഭാവഭിനയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ്.

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക