കേരളത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ആധിപത്യം പിടിച്ചെടുത്ത ആദ്യ വിദേശശക്തി കൂടിയായിരുന്നു അവർ. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം യൂറോപ്യന്മാർ ഏറ്റെടുത്ത പല യാത്രകളുടെയും ഫലമായി പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വരവ്, തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ പുതിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെയും ഉൽപന്നങ്ങളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായും.

1498 മെയ് 20 ന് വാസ്കോ ഡ ഗാമ കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് ബീച്ചിൽ കാൽനടയായി. പോർട്ടുഗീസ് രാജാവ് മാനുവൽ ഒന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹസം വഹിച്ചത്. പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വരവോടെ കേരളത്തിലെ പ്രൈമറി വിദേശ വ്യാപാര പങ്കാളികൾ അറബികൾ ആയിരുന്നു.

കോഴിക്കോട് സാമുതിരി (സാമൂതിരി) ഗാമാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടികളെയും ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കുരുമുളകിനേയും മറ്റും വിനിമയം ചെയ്യാൻ ഗാമയുടെ ആവശ്യം സാമൂതിരി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.