ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തേതാണ് പൂരുരുട്ടാതി. പൂർവഭാദ്രപദാ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭാദ്രപദം നക്ഷത്രരാശിയിലെ ആൽഫ (α) , ബീറ്റ (β) എന്നീ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണിത്. ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം കുംഭരാശിയിലും അവസാനകാൽഭാഗം മീനരാശിയിലും ആണെന്നു കണക്കാക്കുന്നു.

ഭാദ്രപദം രാശി


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൂരുരുട്ടാതി_(നക്ഷത്രം)&oldid=1754337" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്