പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ലോകത്താകമാനം നിരവധി രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾതിരുത്തുക

മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽതിരുത്തുക