പാർവ്വതി നെന്മേനിമംഗലം

കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്

പാർവതി നെന്മേനിമംഗലം സാമൂഹിക പരിഷികരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചു .1929 ൽ ഘോഷ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും സാധാരണ സ്ത്രീകളെ പോലെ സാരി ധരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവലംബം തിരുത്തുക