പരസ്യം

പരസ്യം ജനങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം

പരസ്യം. ഒരു ഉല്പന്നത്തെയോ, വസ്തുവിനെയോ, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെയോ പൊതുജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നു.

A Coca-Cola advertisement from the 1890s
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരസ്യം&oldid=3226450" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്