വളർത്തു പന്നിയുടെ ഇറച്ചിയാണ് പന്നിയിറച്ചി അഥവാ പോർക്ക്. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മാംസമാണ് പോർക്ക്. ഏറ്റവുമധികം പന്നിയിറച്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലാണ്.[1][2] ചൈനയാണ് പോർക്ക് ഉൽപ്പാദനത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന രാജ്യം.[3] മനുഷ്യർ ഏറ്റവുമധികം ഭക്ഷിക്കുന്ന മാംസം പന്നിയിറച്ചിയാണ്.[4] 7000 ബി.സി മുതൽ മദ്ധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ പന്നികളെ ഇറച്ചിക്കുവേണ്ടി വളർത്തിയിരുന്നു.[4]

Sweet and sour pork, a Chinese dish that is most popular in the West

ഉപഭോഗംതിരുത്തുക

നിലവിൽ ചൈനയിലാണ് പന്നിയിറച്ചി ഉപയോഗം കൂടിവരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. അതേസമയം അമേരിക്കയിലെ ശരാശരി ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തേളിയിക്കുന്നു. [3]

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പന്നിയിറച്ചി&oldid=1944637" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്