പണിതീരാത്ത വീട് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(പണി തീരാത്ത വീട്‌ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)