കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധനിലകളോടുകൂടിയ ഗോപുരങ്ങളാണ് പഗോഡകൾ. പഗോഡയുടെ മേൽക്കൂരകളുടെ ഇറമ്പുകളാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. മതപരമായും പ്രാധാന്യമുള്ള ഗോപുരങ്ങളാണ് ഇവ.

5നിലകളോടു കൂടിയ തടിയിൽ തീർത്ത ഒരു പഗോഡ, ജപ്പാനിലാണിത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പഗോഡ&oldid=2513905" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്