നോമ്പ് / വ്രതം എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം. ഓരോ മതത്തിലും വിവിധങ്ങളായ രീതികളിൽ നോമ്പ് അഥവാ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നോമ്പ്&oldid=3907581" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്